Eşli Hikayeler kategorisi, bir İ stanbul gecesi hikayesini oku.

bir İ stanbul gecesi

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Can, yanı nda ikimizin de tanı madı ğ ı orta yaş lı bir herifle karş ı mı za ç ı ktı ğ ı nda İ stanbul un o popü ler gece klü plerinden birinde, kafaları mı z oldukç a iyi, oturuyorduk. Neredeyse beş yı lllı k bir aradan sonra Tü rkiye ye gelince, gazetelerden adı nı bildiğ imiz bu yere gelmiş ve biraz eğ lenmek istemiş tik. Barı n dip tarafı nda, iki taburelik kü ç ü k bir yer vardı . Oranı n boş olduğ unu gö rü nce hemen kapmı ş ve ç evremizi seyretmeye baş lamı ş tı k.Karı m bayağ ı mutluydu. Gü lü yor, eğ leniyor, biraz da ç evredekilerle dalga geç iyordu. Ç eş itli Avrupa ü lkelerinde geç irdiğ imiz o beş yı llı k sü re iç inde, bir ç ok yeni tip ç ı kmı ş tı piyasaya.Derken kalabalı k arası nda Can ı gö rdü m. O da beni gö rmü ş tü hemen. Doğ ruca yanı mı za geldi. Tabii, o adam da gelmiş ti. Ö pü ş tü k Can la. Aslı nda karı mla yalnı zca gö z aş inalı kları vardı . Ama Can onu da ö ptü . Sonra da yanı ndaki yabancı yla tanı ş tı rdı bizi. Adı Hakkı ydı ve sö ylediğ ine gö re reklam fotoğ rafç ı lı ğ ı yapı yordu. Uzun boylu ve kumral Can ı n aksine, ortadan da biraz kı sa, saç ları ve kı sa sakalları iyice kı rlaş mı ş biriydi. Kaynatmaya baş ladı k.Baş ka boş tabure olmadı ğ ı iç in, Can la Hakkı , yanı mı zda ayakta duruyorlardı . Ben Can la konuş urken, Hakkı da karı mla meş gul olmaya baş lamı ş tı . Kı sa bir sü re sonra onun karı ma bü yü k bir ilgi gö sterdiğ ini farkettim. Hem hı zlı hı zlı bir ş eyler anlatı yor, hem de karı mı tepeden tı rnağ a inceliyordu. Aslı nda pek haksı z sayı lmazdı tabii. En iyisi, size burada biraz karı mdan sö z edeyim.Karı m, yani Ş ule 30 yaş ı nda, uzun boylu, uzun bacaklı , ince ve nefis vü cutlu bir kadı n. Ayrı ca ç ok da gü zel ama, onun ası l ö zelliğ i, gü zelliğ inden ç ok ç ekiciliğ iyle dikkati ç eken biri olması . Aç ı k kumral ve dalgalı saç ları omuzları na kadar iniyor. Ş ehvetli ağ zı ve ilginç ı ş ı klar saç an gö zleri, yü zü nü bü sbü tü n gü zelleş tiriyor. Memeleri kü ç ü k, karnı hafifç e ç ı kı k, beli incecik ve kalç aları dolgun ve yusyuvarlak. Ama bunlar yalnı zca dı ş gö rü ntü sü tabii. Bir de değ iş ik, onu bü sbü tü n ç ekici kı lan ö zellikleri var. Bu ö zelliklerin en belirgini de, zaman zaman sı nı rları zorlayan ve onu hep etkisi altı nda tutan teş hircilik tutkusu. Doğ aldı r ki, tü m giyim felsefesi de, bu tutkuya uygun biç imde kurulu. Altı yı lllı k evliliğ imiz sü resince, onun bir tek kez bile sutyen taktı ğ ı nı gö rmedim. Kilot ise Ş ule iç in yalnı z kanama dö nemlerinde zorunlu olarak kullanı lması gereken bir giysi. Bü tü n bu ö zelliklere bir de bü tü n giysilerinin, gü zelliklerini gizlemekten ç ok gö stermek amacı yla seç ilmiş ş eyler olduğ unu eklemek gerekiyor.O gece de karı m, hakkı ndaki tü m bu tanı mlamalara uygun bir haldeydi. Ü stü ndeki giysiyi, aslı nda "sade" sö zcü ğ ü yla tanı mlamak en doğ rusuydu ama, yine de, gö renin gö zlerini yuvası ndan fı rlatacak tü rden bir ş eydi bu. İ nce ve kaygan, siyah ü stü ne kü ç ü k beyaz benekleri olan bir kumaş tan yapı lmı ş tı . Ü st kı smı karı mı n vü cuduna iyice yapı ş ı yordu. Dekoltesi de, neredeyse gö beğ ine kadardı . Kolsuz olduğ u iç in, kolları yla omuzları nı da meydanda bı rakı yordu. Eteğ i ise oldukç a bol ve alabildiğ ine kı saydı . Bö yle bar taburesinde bacak bacak ü stü ne atı p oturduğ unda, neredeyse kalç aları na kadar sı yrı lı yordu. Ayakları nda da yü ksek topuklu, dekolte ayakkabı lar vardı . Memelerinin dekolteden gö rü nen kı sı mları yla kumaş ı n altı ndan birer dü ğ me gibi belli olan baş ları , sutyeni olmadı ğ ı nı n hemen anlaş ı lması na yol aç ı yordu. Eteğ inin altı nda kı ç ı nı n ç ı plak olduğ unu ise gerç i baş kaları gö rmü yordu ama, ben gayet iyi biliyordum.Muhabbet koyulaş tı kç a iç ki bardakları da peş peş e devriliyordu tabii. Zaten iyi olan kafaları mı z, iyice dumanlanmaya baş lamı ş tı . Sonra Hakkı , yakı nlarda olan evine gitmemizi teklif etti. Anlattı ğ ı na gö re, hem stü dyo hem de ev olarak kullandı ğ ı bir teras katı vardı . Hep birlikte kalkı p bir taksiye atladı k.Gerç ekten hoş bir yerdi Hakkı nı n evi. Yü ksek bir apartmanı n terası nı n tam ortası nda inş a edilmiş bir eve benziyordu. Bü tü n odalardan alabildiğ ine geniş terasa ç ı kı labiliyordu. Biri stü dyo haline getirilmiş iki bü yü k salonu, iki yatak odası , geniş bir mutfağ ı ile banyosu vardı . Salondaki geniş koltuklara oturduk. Hakkı salonun dip tarafı ndaki barı n arkası na gitmiş ve hepimize iç ki hazı rlamaya koyulmuş tu. Normal olarak ona dikkat etmemem gerekiyordu ama, kaç amak hareketleri ilgimi ç ektiğ i iç in, ç aktı rmadan yaptı kları nı izlemeye baş lamı ş tı m. Tezgahı n ü stü ne ö nce ü ç bardak koymuş tu. Ellerini tekrar tezgahı n altı na gö tü rdü ğ ü nü ve birş eyler yaptı ğ ı nı farketmiş tim. Sanki elindeki bir ş eyi sallı yor gibiydi. Sonra bir dö rdü ncü bardağ ı ç ı karı p ö tekilerin yanı na ve sol baş a yerleş tirdiğ ini gö rdü m. Birden o bardağ ı n iç ine bir ş eyler koyduğ u kuş kusuna kapı lmı ş tı m.Bir yandan da, onu seyrettiğ imi anlaması nı istemiyordum. Gidip mutfaktan bir kova buz getirdi. Ö nce buzları attı bardaklara, sonra da viski doldurdu. Kuş kulu bardağ ı sağ eline, bir diğ erini de sol eline alı p bize doğ ru geldi. Sol elindeki bardağ ı bana, sağ elindekini de, Can la konuş makta karı ma verdi. Sonra gidip ö bü r iki bardağ ı da aldı ve birini Can a verip, diğ eri elinde, koltuklardan birine oturdu. Ş imdi sı rf dikkat kesilmiş tim. Karı mı n bardağ ı na viski dı ş ı nda bir ş eyler koyduğ undan emindim artı k. İ ç imden gidip bara bakmak geliyordu ama, sabretmeye ç alı ş ı yordum. Nası l olsa bir fı rsat geç erdi elime.Hakkı nı n yerine oturduğ u andan itibaren gö zlerini karı mndan ayı rmadı ğ ı nı farketmekten geri kalmamı ş tı m. Yine bacak bacak ü stü ne atmı ş tı Ş ule. Bö ylece, seyrine doyum olmayacak nefis bir manzara sergiliyordu. Arası ra konuş ması nı destekleyen hareketler yaparken hafifç e ö ne eğ ildiğ inde de, memeleri, yarı yarı ya ortaya ç ı kı yordu. Hakkı da, bunları n hiç birini kaç ı rmı yor, karı mı gö zleriyle yiyordu sanki.Hakkı nı n yerinden kalkı p iç eri gittiğ ini gö rdü ğ ü mde, beklediğ im fı rsatı elime geç irdim. Bardağ ı mı elime alı p, sanki buz eklemek istiyormuş um gibi barı n arkası na gittim. Hemen yanı mda, mutfağ a aç ı lan kü ç ü k bir pencere vardı ve Hakkı nı n orada birş eyler yaptı ğ ı nı duyabiliyordum. Ç aktı rmadan tezgahı n altı na bakı ndı m. Gö zlerim, bardakları n yan tarafı nda, geriye doğ ru itilmiş kü ç ü k ş iş eyi yakalayı verdi. Can ı n da yerinden kalkı p iç eriye gittiğ ini gö rü nce, elimi uzatı p ş iş eyi aldı m. Gerç ekten minik bir ş iş eydi bu ve ü stü nde "Spanish Fly" yazı yordu. Birden her ş eyi anlamı ş tı m. Hakkı , karı mı azdı rmak iç in afrodizyak vermiş ti ona.Sonra mutfaktan gelen sesler dikkatimi ç ekti. Hakkı yla Can alç ak sesle bir ş eyler konuş uyorlardı . Elimde bulduğ um minik ş iş e, dikkatle dinlemeye baş ladı m. Doğ rusu sı rf merak kesilmiş tim.- "Ulan ne biç im karı be..." diyordu Hakkı , "Hani ilik gibi derler ya..."- "Gü zel, değ il mi..?"- "Gü zel de laf mı ..? İ lik gibi dedim ya... Her yeri am, karı nı n. Baktı kç a sikim kalkı yor..."- "Ne adamsı n be..."- "Ne adamı var mı ş imdi bunun... O gö tü n gü zelliğ ine baksana... Ü stelik bir de aç ı yor orospu... Valla sikemezsem deliririm..."- "Olur mu yav..? Kocası var..."- "Kocası nı boş ver canı m..."- "Nası l boş vereyim yani... Herif burada..."- "Ne yani..? Sen sikmek istemez miydin..?"- "Tabii ki isterdim... Ama nası l yapı caz ki..?"- "Sandı ğ ı n kadar zor değ il oğ lum... Sen bana bı rak bu iş leri..."- "Lan manyaklı k etme... Nası l sikeceksin karı yı kocası nı n yanı nda..?"- "Orası na karı ş ma... Sen sikmek istiyor musun onu sö yle bana..."- "İ stiyorum tabii deli misin..? Yı llardı r istiyorum zaten de, bir tü rlü denk getiremiyorum iş te..."- "Tamam o zaman... Ö nce ben sikerim, sonra sen... Sonra da, istersen beraber sikeriz..."- "Sen uç uyorsun valla..."- "Ne uç ması oğ lum..? Karı nı n amı yanı yor amı ... Vermek iç in iç i gidiyordur ş imdi..."- "Tabii, senin yakı ş ı klı lı ğ ı na tav oldu değ il mi..?"- "Oğ lum sen hakkaten safsı n be... Karı nı n iç kisine ilacı dayadı m... Gö rmü yor musun, yerinde duramı yor..."- "Sen ş eytanı n tekisin... Peki kocası ne olacak..?"- "Onu da iç kiyle bayı ltı rı z nası l olsa..."Konuş maları bitmek ü zereydi. Elimdeki ş iş eyi aldı ğ ı m yere koyup, yakalanmadan bardan uzaklaş tı m ve gidip yerime oturdum. Duydukları m ve bulduğ um afrodizyak ş iş esi beni serseme ç evirmiş ti. Hakkı yla yeni tanı ş mı ş tı k. Can a sö ylerken duyduğ um kadarı yla da, herif daha ilk gö rü ş te karı mı n iç ine dü ş mü ş ve onu sikmeyi kafaya koymuş tu. Bizi eve davet etmesinin ardı nda yatan nedenin bu olduğ unu, artı k biliyordum. Kafası ndan geç enleri gerç ekleş tirebilmek iç in de, daha oturur oturmaz, karı ma afrodizyaklı iç ki vermiş ti. Onu bö ylece azdı rı p, beni de sarhoş edip bayı lttı ktan sonrası yla ilgili niyetlerini de, Can a aç ı k aç ı k sö ylemiş ti zaten. Ü stelik bu yetmiyormuş gibi, Can da karı mı sikmek niyetindeydi.Doğ rusu, iyi yere dü kkan aç mı ş tı k.Bü tü n bu olanlar son derece garipti tabii. Ama, aynı anda daha da garip bir bir ş ey dikkatimi ç ekmiş ti. O da hiç kı zmamı ş olmamdı . Normal olarak iç imi doldurması gereken ö fke ortada yoktu. Onun yerine, son derece tahrik olduğ umu hissediyor ve ş aş ı rı yordum. Ş aş mayacak gibi değ ildi zaten. Herifler karı mı sikmeye niyetlenip, bunun iç in planlar yapı yordu ve benim tepkim ise, sikimin kalkması olmuş tu.Karş ı mda oturan Ş ule ye baktı m. İ ç kisi bitmek ü zereydi ve anladı ğ ı m kadarı yla afrodizyak etkisini gö stermeye baş lamı ş tı bile. Yanakları nı n hafifç e kı zardı ğ ı nı , gö zlerinin parlamaya baş ladı ğ ı nı gö rebiliyordum. Eteğ i de, sanki baş ta olduğ undan daha fazla sı yrı lmı ş gibiydi. Bacakları nı n gü zelliğ i, Hakkı yı anlamama yardı mcı oluyordu. Gerç ekten de sik kaldı rı cı bir manzara sergiliyordu karı m. Fazla dü ş ü nmeme zaman kalmadan, Can la Hakkı salona geri dö ndü ler.Hakkı artı k en kü ç ü k bir hareketini bile kaç ı rmadan Ş ule yi izliyordu. Bö ylece ortala ilginç bir durum ç ı kmı ş oluyordu. Can la Hakkı nı n ü stü nde, planları yla ilgili bir gerilim vardı . Ben onları n niyetini bildiğ im iç in gerilim iç indeydim. Ş ule ise bü tü n bu geliş melerin dı ş ı nda kalmı ş tı . Hiç bir ş eyden haberi yoktu ve hem akş am boyu iç tiğ i viskilerden kaynaklanan kafa iyiliğ iyle, keyfi son derece yerinde, oturuyordu. Afrodizyak da ü zerindeki etkisini gö stermeye baş lamı ş olmalı ydı . Eskisi kadar sakin gö rü nmü yor, yerinde kı pı rdanı p duruyordu. En hareketlenen yeri de bacakları ydı . Bu yü zden eteğ i artı k iyice sı yrı lmı ş tı .İ ç kisi bittiğ inde, Hakkı yerinden fı rlayı p bardağ ı onun elinden neredeyse kaptı . Bu arada benim iç kim de bitmiş ti. İ kimizin bardakları yla yeniden barı n arkası na dolandı ve Ş ule nin bardağ ı nı yine tezgahı n altı na indirdi. Herif karı mı n yeteri derecede azmamı ş olduğ unu dü ş ü nü yor olmalı ydı . Onu uyandı rmamak iç in, bakı ş ları mı yeniden Can a ç evirdim. Galiba en iyisi, olayları kendi akı ş ı na bı rakmaktı . Neler olabileceğ ini merak etmeye baş lamı ş tı m.Hakkı viski bardağ ı nı elime verdiğ inde, neredeyse tepeleme doldurmuş olduğ unu gö rdü m. Adamı n niyeti, benden biran ö nce kurtulmaktı . Ama, benim iç kiye ne kadar dayanaklı olduğ umu bilmiyordu tabii. Sesimi ç ı karmadan, koca bir yudum aldı m viskiden. Sonra da karı mı n viskisini dudakları na gö tü rü ş ü nü ve iç iş ini izledim. Gerç ekte iç tiğ inin ne olduğ unu bilse, ne dü ş ü nü rdü acaba?Bir sü re sonra Ş ule iç kisini de yarı lamı ş tı . Bu arada afrodizyak da, etkisini iyice gö stermeye baş lamı ş ve artı k yerinde duramaz olmuş tu. Birara eğ ilip ayakkapları nı ç ö zdü ve ç ı kardı . Sonra da koltukta yan dö nü p, bacakları nı koltuğ un kol dayama yerinin ü stü nden sarkı ttı . Ş imdi eteğ i daha da sı yrı lmı ş tı tabii. Ü ç ü mü z de, ç ı plak kalç ası nı gö rebiliyorduk. Ü stelik bö yle otururken vü cudu iyice bü kü ldü ğ ü iç in giysisinin ö n kı smı da oyunlar oynamaya baş lamı ş , memelerinden biri, neredeyse ucuna kadar meydana ç ı kmı ş tı . Hakkı nı n da, Can ı n da gö zlerinin parladı ğ ı nı gö rebiliyordum.Ç aktı rmadan Hakkı yı incelemeye baş ladı m. Can a mutfakta, "karı ya baktı kç a sikim kalkı yor" derken yalan sö ylememiş ti. Gerç i bacak bacak ü stü ne atı p biraz gizlemiş ti ama, yine de, pantolonun ö nü nde kocaman bir kabarı klı k meydana geldiğ ini gö rebiliyordum. Sonra Can ı n sikinin de kalkmı ş olduğ unu farkettim. Bu durum daha da tahrik olmama yol aç arak, beni iyice ş aş ı rttı . Sanki benliğ imin derinliklerinde hep gizli kalmı ş bir ş eyler ortaya ç ı kı yordu. Baş ka tü rlü bir aç ı klama bulamı yordum. Ö yle ya, iki erkek karı mı sikmeyi kafaları na koymuş tu ve ben bunu biliyordum. Uygun zamanı n gelmesini beklerlerken de, kalkmı ş sikleriyle onu seyrediyorlardı . Ş ule de peş peş e devirdiğ i afrodizyaklı iki bardak viskiden sonra, gü zelliklerini bü yü k bir umursamazlı kla sergilemeye baş lamı ş tı . Benim bü tü n bunlara tepkim ise tahrik olmak ve sikimin kalkması oluyordu.Hakkı yerinden kalkı p Ş ule ye doğ ru yü rü dü ğ ü nde, dü ş ü ncelerim dağ ı ldı . Dikkatimi, yine onu izlemeye verdim. Ç ü nkü niyetinin, onun boş alan bardağ ı nı almak olduğ unu anlamı ş tı m. Sı rtı bana dö nü k olduğ u iç in ben gö remiyordum gerç i ama, Ş ule, Hakkı nı n pantolonundaki kocaman kabarı klı ğ ı mutlaka farketmiş olmalı ydı . Dumanlı gö zlerle oraya baktı ğ ı nı gö rdü ğ ü mde, yanı lmadı ğ ı mı anladı m. Kendisi iç in kalkan siki gö rmü ş tü . Hakkı da, bilinç li bir biç imde yavaş hareket ediyor ve sanki kendini seyrettirmek istiyordu. Sonunda elinde bardakla bara yö neldiğ inde, yine ustaca bir manevrayla kendini bana ö nden gö stermeden geç ip gitti. Onun bu iş leri ç ok iyi bildiğ ini anladı m ben de.Bu sefer viskiye afrodizyak karı ş tı rmaya gerek gö rmemiş ti. Ama barda epeyce oyalandı . Sikinin inmesini beklediğ ini biliyordum. Sonra Ş ule nin iç kisini getirip, benim daha tam boş almamı ş bardağ ı mı aldı . Ö yle ya, sarhoş edilip devre dı ş ı bı rakı lması gereken bendim. Karı m ise kı vamı na gelmiş gibi gö rü nü yordu. Bu sefer de tepeleme doluydu bardağ ı m. O an iç in yapabilecek tek ş ay vardı . O da Can ve Hakkı nı n yaptı ğ ı nı yapı p, Ş ule yi seyretmekti.Doğ rusunu sö ylemek gerekirse gö zlerimizin ö nü ndeki manzara, gerç ekten de seyretmeye değ erdi. Karı m bizlere yan dö nmü ş , bacakları koltuğ un kol dayama yerinin ü stü ne uzatmı ş otururken, dı ş tarafta kalan bacağ ı nı ö tekinin ü stü ne atmı ş tı . Bö ylece ç ı plak kalç ası daha ç ok gö rü nü r hale gelmiş ti. Gerç i Can la Hakkı , onun kı ç ı nda kü lot olmadı ğ ı ndan henü z emin olamamı ş lardı ama, iyice kuş kulanmı ş lardı herhalde. Bu yetmiyormuş gibi, sü rekli olarak ayak parmakları nı oynatı p duruyordu. Ü ç ü mü z de baş ka tarafa bakamaz olmuş tuk. Ama o, bö yle oturmaktan sı kı lmı ş tı galiba. Bacakları nı indirip, tekrar yü zü nü bize dö ndü . Bunu yaparken bacakları iyice aralanmı ş ve kı sa bin an iç in amı nı n kı lları ortaya ç ı kmı ş tı . İ ş te bu ö ldü rü cü darbeydi. Artı k Can da Hakkı da, karı mı n kilotu olmadı ğ ı nı biliyordu.Hı zla dü ş ü nü yor, duyguları mı inceliyor ve ne yapmak gerektiğ i konusunda bir karar vermeye ç alı ş ı yordum. Gö zlerimin ö nü nde, Can ve Hakkı nı n karı mı nası l sikeceklerinin resimleri uç uş maya baş lamı ş tı . Bunu son derece gü ç lü bir biç imde arzuladı ğ ı mı n farkı ndaydı m. Peki nası l olacaktı bu iş ? Aklı ma ilk gelen, Hakkı nı n istediğ i gibi sarhoş olup bayı lmak ve bö ylece onlara aradı kları fı rsatı vermekti. Ama olup bitecekleri mutlaka seyretmek de istiyordum. Ü stelik karı mı n seyredildiğ ini, en azı ndan ş imdilik bilmemesi de gerekiyordu. Aksi halde kendini bı rakamayacağ ı ndan emindim. Her neyse, ilk yapmam gereken, bayı lma nuraması ydı .Bardağ ı mda kalan viskiyi kafama dikip, peltekleş tirmeye ö zen gö sterdiğ im bir dille Hakkı ya "kendime bir iç ki daha alı p alamayacağ ı mı " sordum. Bu onu ö ylesine mutlu etmiş ti ki, anlatamam. Bardan doldurduğ um bardakla tekrar yerime oturduğ umda, Ş ule, biraz daha yerinde duramaz hale gelmiş ti. Ş imdi kalç aları nı koltuğ un ö n tarafı na getirip iyice arkası na yaslanmı ş durumda oturuyordu. Ç ı plak ayakları nı n yalnı zca parmak uç ları yere değ iyordu. Dizleri, bir karı ş tan fazla ayrı ktı ve eteğ i alabildiğ ine sı yrı lmı ş tı . Eteğ in kumaş ı nı bacakları nı n arası na soktuğ u iç in, amı gö rü nmü yordu.Beklenenin aksine, duyduğ um heyecanı n etkisinden olacak, cin gibi ayı lmı ş tı m sanki. Ama bunu kimse bilmiyordu. Aksine, Can da Hakkı da, artı k dü ş mek ü zere olduğ umdan emin gibiydiler. Hakkı , Ş ule nin tam karş ı sı nda oturuyordu. Artı k beni fazla umursamadı ğ ı iç in de, ilginç ş eyler yapmaya baş lamı ş tı . Tı pkı karı m gibi, o da kalç aları nı koltuğ un ö n tarafı na kaydı rmı ş , arkaya iyice yaslanı p, yarı yatar duruma gelmiş ti. Bacakları alabildiğ ine aralı ktı . Pantolonun ö nü ndeki kocaman kabarı klı k, aç ı kç a gö rü lü yordu. Ü stelik, sanki iş i garantiye almak istiyormuş gibi, zaman zaman elini gö tü rü p kalkmı ş sikini okş uyor ve bunu yapaken de, Ş ule nin gö zlerinin iç ine bakı yordu.Karı m da gö zlerini, kendisi iç in kalktı ğ ı nı bildiğ i sikten alamı yordu bir tü rlü . Ağ zı yarı aralı ktı . Gö zleri buğ ulanmı ş tı . Burun kanatları nı n oynadı ğ ı nı gö rebiliyordum. Artı k tam sikilecek kı vama gelmiş ti ve sikilmeyi son derece istediğ ini de belli ediyordu. Birden yerinden kalkması , ü ç ü mü zü de ş aş ı rttı . Parmakları nı n ucunda, kalç aları nı ç alkalayarak bara doğ ru yü rü mesini hep birlikte seyrettik. Barı n arkası na geç ip bardağ ı nı tezgahı n ü stü ne koydu ve elini buz kovası na daldı rdı . Aynı anda da Hakkı fı rladı yerinden ve hı zla onun yanı na gitti. Ş imdi ikisi de tezgahı n arkası ndaydı lar ve Hakkı karı ma yardı m ediyormuş gibi gö rü nü yordu.Can da ben de onları dikkatle seyrediyorduk. Ama ikisinin de bize aldı rdı ğ ı yoktu. Bizimle hiç ilgilenmiyorlardı sanki. Ş ule nin iki eli de tezgahı n ü stü ndeydi. Bir eliyle bardağ ı nı tutmuş tu, diğ eriyle de buz kovası ndan aldı ğ ı buzları bardağ a koyuyordu. Hakkı onun sol tarafı ndaydı . Sol eliyle viski ş iş esini tutmuş tu. Sağ eli ise aş ağ ı daydı . Karı ma biraz daha sokulduğ unda, bir ş eyler yapacağ ı ndan kuş kulandı m. Neredeyse aynı anda Ş ule nin yü zü nde garip bir ifade belirdi. Sarsı ldı ğ ı nı ve alt dudağ ı nı ı sı rdı ğ ı nı gö rdü m. Hakkı nı n elini arkadan getirip eteğ inin altı na, bacakları nı n arası na soktuğ undan emindim. Doğ rusu herifi alkı ş lamak gerekiyordu. Gerç ekten son derece cesurdu.Sonra karı mı n vü cudu daha da ş iddetle sarsı ldı . Gö zlerini kapamı ş tı . Bir eli bardağ ı kavramı ş , ö bü r eli buz kovası nı n iç inde, donup kalmı ş tı sanki. Hakkı nı n amı yla oynadı ğ ı nı anlamamak iç in salak olmak gerekirdi. Sikimin ç atlayacak hale geldiğ ini ve zonkladı ğ ı nı hissediyordum. Ş ule de son derece heyecanlanmı ş olmalı ydı . Vü cudunun gö rü nen ü st kı smı na bakarak, alt kı smı nı n kı vrı lı p bü kü ldü ğ ü nü anlayabiliyordum. Herif karı mı parmağ ı yla sikiyordu dü pedü z. O da bundan ç ok bü yü k bir zevk alı yordu. Zaman kavramı nı yitirdiğ im iç in, ö yle ne kadar kaldı kları nı n farkı nda değ ildim. Sonra Ş ule nin vü cudu hafif hafif sarsı lmaya baş ladı . Beli geliyordu. İ ş ler, kelimenin tam anlamı yla kontrolden ç ı kmı ş tı artı k.Kendini toparlayı p elinde bardağ ı yla tekrar yerine giderken, benimle gö zgö ze gelemedi karı m. Ama oturuş una bakı lı rsa, yaş adı ğ ı ndan piş man olduğ u sö ylenemezdi. Ş imdi dizleri daha da aralı k oturuyordu. Gerç i yine eteğ in kumaş ı nı bacakları nı n arası na sokup kası kları nı ö rtmü ş tü ama, yalnı zca ancak kü ç ü k bir kilotun ö rtebileceğ i kadar bir yer gizlenmiş durumdaydı . Buna karş ı lı k, iki bacağ ı nı n da iç tarafı nda, hafifç e parlayan bir ı slaklı k olduğ unu gö rebiliyordum. Hakkı ise hala barı n arkası ndaydı ve Can a bakarak, pis pis sı rı tı yordu. Sonra o da gelip yerine oturdu ve Ş ule nin gö zlerinin iç ine bakarak, sağ elinin iş aret parmağ ı nı ağ zı na gö tü rü p emmeye baş ladı . Gerç ekten de ustaydı herif.Artı k iş i fazla uzatmamak gerektiğ inin farkı ndaydı m. Ya karı mı alı p oradan gidecektim, ya da kalı p onu sikmelerine izin verecektim. Mantı ğ ı m gitmeyi, duyguları m ise bir yolunu bulup, Hakkı ya Can a aradı kları fı rsatı vermeyi ve onlar karı mı sikerken seyretmeyi emrediyordu. Sonunda duyguları m kazandı .İ yice sallanarak kalktı m koltuktan. Sonra da Hakkı ya, iç erde biraz yatı p kendime gelebileceğ im bir oda olup olmadı ğ ı nı sordum. O da, Can da ç ok sevinmiş lerdi tabii. Bu arada Ş ule nin de rahatladı ğ ı nı farkediyordum. Hakkı ö nü me dü ş ü p beni, iç erdeki kü ç ü k bir odaya gö tü rdü . Kilitteki anahtarı gö rü nce, deli gibi sevindim.- "Ben uyuycam... Tamam mı ..?" dedim iyice yayı lan bir dille, "Kimse beni rahatsı z etmesin bak haaa..."Sonra da kapı yı kapatı p anahtarı ç evirdim. Bir sü re kapı nı n ö nü nde kaldı Hakkı . Hatta kapı yı aç mayı bile denedi. Sonra uzaklaş tı ğ ı nı duydum. Hemen terasa aç ı lan kapı ya yö neldim. Hiç gü rü ltü ç ı karmadan aç ı ldı kapı . Ayakkabı ları mı ç ı karı p, terası n beton zemininde sessizce yü rü yerek salonun pencerelerine doğ ru gittim. İ nce tü l perdeler, iç eriyi olduğ u gibi gö rmeme olanak veriyordu. Onları n beni gö rmesi ise ç ok zordu. Ayrı ca kimsenin bakacağ ı nı da sanmı yordum. En bü yü k avantajı m, ü stlerdeki ü ç kü ç ü k camı n da aç ı k olması ydı . Bu sayede, her ş eyi duyabilecektim.Ş ule nin oturduğ u koltuk cama ç ok yakı ndı . Bulunduğ um yerle arası nda yalnı zca iki metre kadar mesafe vardı . Onu yandan seyrediyordum. O kadar hı zlı gelmiş tim ki, Hakkı daha yeni giriyordu salona. Hiç duraklamadan, karı mı n oturduğ u koltuğ a doğ ru yü rü dü ve ö nü nde yere diz ç ö ktü . Elini uzatı p karı mı n bacağ ı nı n iç tarafı nı okş amaya baş ladı .- "Can..." dedi sorda da, "Sen biraz stü dyoya gitsene..."Ona bakmamı ş tı bile. Gö zleri karı mı n bacakları nı n arası na dikiliydi. Ş ule de, gö zlerini ondan ayı ramı yordu. Hakkı ö teki elini de gö tü rü p bacakları nı iyice birbirinden ayı rdı ğ ı nda, koltukta biraz daha ö ne kayı p, kalç aları nı iyice kenara getirdi yalnı zca. Ş imdi eteğ i neredeyse beline kadar sı yrı lmı ş tı . Hakkı , az ö nce parmağ ı nı soktuğ u o gü zelim amı n ş imdi tam iç ine bakı yordu. Sonra baş ı , karı mı n kası kları na gö mü lü verdi.- "Ohhhhh..." diye inledi Ş ule.Ayakları nı n yerden kesildiğ ini ve havalanı p Hakkı nı n omuzları na yerleş tiğ ini gö rdü m. Daha iyi yalanmak iç in, kendini tabak gibi aç mı ş tı ş imdi. Bir elini uzatı p parmakları nı Hakkı nı n saç ları arası na geç irirken, ö bü r eli de memelerini okş amaya baş lamı ş tı . O kadar ç ok heyecanlanmı ş tı m ki, neredeyse belim gelecekti. Gö zlerimin ö nü ndeki manzara o kadar gü zeldi ki, kelimelerle anlatı lması mü mkü n değ ilmiş gibi geliyordu bana. Karı m kendinden geç miş gibiydi. Afrodizyak etkisiyle saatlerden beri alev alev yanmakta olan amı nı n iç ine giren dil, onu mestetmiş ti. Sonra tü m vü cudu sarsı lmaya baş ladı . Beli geliyordu. Kendini tutamamı ş tı .Ş ule nin ne kadar gü zel sikiş tiğ ini, sikilmeyi ne kadar sevdiğ ini, benim kadar iyi bilen olamazdı . Ş imdiye kadar yaptı kları na bakarak, Hakkı nı n da hı zlı bir sikici olduğ u yargı sı na varı yordum. İ kisi biraraya geldiklerinde, ortaya seyrine doyum olmayacak bir sikiş ç ı kacağ ı nan emindim. Gö rdü klerim de, bu dü ş ü ncemin yanlı ş olmadı ğ ı nı belli ediyordu.Karı m yine ç ı rpı nmaya baş lamı ş tı . Hakkı dilini ç ok ustaca kullanı yor olmalı ydı . Yı llardı r yalamaya doyamadı ğ ı m o gü zelim amı n, ş imdi onun ağ zı nı n altı nda nası l aç ı ldı ğ ı nı gö rü r gibiydim. Birden derin bir "Iı mmmmmhhhhh" ç ı ktı Ş ule nin ağ zı ndan. Tü k vü cudu sarsı lı yor, tekrar beli geliyordu.Sonra Hakkı nı n durduğ unu ve baş ı nı karı mı n bacakları arası ndan ç ı kardı ğ ı nı gö rdü m. Birden ayağ a kalktı ve pantolonunu ç ö zmeye baş ladı . Akı l almayacak kadar kı sa bir sü re sonra belden aş ağ ı sı ç ı plak kalmı ş tı . Gö zlerimi sikinden alamı yordum. Beklediğ imden, sandı ğ ı mdan ç ok daha bü yü ktü . Tı pkı sahibinin ç ı plak bacakları gibi, onun da neredeyse her tarafı kı llarla kaplı ydı . Ş ule nin gö zleri de o noktada kitlenip kalmı ş tı sanki. Bü yü lenmiş gibi, biraz sonra iç ine girecek olan bu allameyi seyrediyordu. Elini gö tü rü p, amı nı okş amaya baş ladı . Bulunduğ um yerden gö remiyordum ama parmakları nı n altı ndaki amı n, tı pkı susamı ş bir ağ ı z gibi aç ı lmı ş , iç ine girecek siki sabı rsı zlı kla beklemekte olduğ undan emindim.Hakkı da acele ediyordu zaten. Yeniden karı ma sokuldu ve bacakları nı dizlerinin arkaları ndan tutarak kaldı rdı , sonra da gö ğ sü ne doğ ru bastı rı p, onu adeta ikiye katladı . Kendi de, dizlerini biraz bü kü p iyice sokuldu ona. Siki, az sonra iç ine gireceğ i o gü zelim amı n dudakları na sü rü nmeye baş lamı ş tı bile. Birden Ş ule nin elini uzattı ğ ı nı ve parmakları nı n Hakkı nı n sikinin ç evresine dolandı ğ ı nı gö rdü m.- "Hadi sok artı k n olursun..." dedi, yalvaran bir sesle, "Ohhhh sok bana hadi..."- "Sikilmek mi istiyorsun..?"- "Ohhh evet... Ohhhh sikilmek istiyorum... Hadi sok n olursun..."- "Kocan iç erde sı zdı , biliyorsun değ il mi... O baygı n yatı yor ve sen sikilmek istiyorsun, ö yle mi..?"- "Ohhh evet... Beni sikmeni istiyorum anlı yor musun..? Saatlerce kalkmı ş sikini seyrettirdin bana... Ş imdi onu yemek istiyorum... Hadi geç ir bana... Gel hadi sik beni... Sik beni... Ohhhh sik beni n olur...Birden dibine kadar geç irdi Hakkı . Koltukta neredeyse ikiye katladı ğ ı karı mı n ü stü ne ç ö kmü ş , onu altı na alı p ezmiş ti. Sonra pompalamaya baş ladı . Tam bir fı rlamaydı doğ rusu. Dediğ ini yapmı ş tı iş te. Ş ule yi sikiyordu. Ü stelik onu bir de yalvarttı rmı ş tı .Olduğ um yerde ç ö melmiş , nefes bile almadan seyrediyordum. Bulunduğ um yerden, Hakkı nı n o kocaman sikinin karı mı n amı na girip ç ı kı ş ı nı , en ince ayrı ntı sı na kadar gö rü yordum. Ş ule nin amı nı n dudakları , iç indeki sikin ç evresine sı msı kı sarı lmı ş tı . Mü thiş bir manzaraydı bu. Ben de, yü zlerce kez sikmiş tim o amı . Fakat sikimin girip ç ı kı ş ı nı bö ylesine yakı ndan izlememe, elbetteki imkan olmamı ş tı . Baş ka bir yere bakamı yordum sanki.Uzun ve sert hareketle sikiyordu Hakkı . Geri ç ekildiğ inde siki neredeyse ucuna kadar ç ı kı yor, sonra bir hamlede dibine kadar geç iriyor ve taş akları karı mı n o gü zelim gö tü ne yapı ş ı yordu. O da iyice tahrik olmuş tu tabii. Bü tü n akş am boyunca Ş ule nin iç ine dü ş mü ş ve siki neredeyse hiç inmemiş ti. Fazla dayanabileceğ ini sanmı yordum. Hareketlerinin giderek hı zlanması da, haksı z olmadı ğ ı mı belli ediyordu zaten. Bu arada ben de kendimi zor tutuyordum doğ rusu. Sanki o koltuğ un ü stü nde karı mı siken Hakkı değ il de benmiş im gibi hissediyordum kendimi. Tarifi imkansı z bir duygunun penç esindeydim. Heyecandan titreyen parmakları mla pantolonumun fermuarı nı indirdim ve zonklamakta olan sikimi dı ş arı ç ı kardı m. Belim geldiğ inde, ç amaş ı rları mı n berbat olması nı istemiyordum.Karı mı n yü zü iyice ç arpı lmı ş tı artı k. Duyduğ u zevk, onu kendinden geç irmiş ti sanki. İ ki eliyle, Hakkı nı n, bacakları nı gö ğ sü ne doğ ru bastı ran ellerini bileklerinden kavramı ş tı . Kalç aları kı vranı yor, iç ine girip ç ı kan sikin altı nda adeta dansediyordu. İ nlemeleri, artı k kü ç ü k birer ç ı ğ lı ğ a dö nü ş mü ş tü . Belinin gelmek ü zere olduğ unu gö rebiliyordum. Sonra Hakkı nı n ağ zı ndan ulumaya benzer bir ses ç ı ktı . Bir anda dibine kadar geç irmiş ti karı ma. Kalç aları nı n titrediğ ini gö rü yordum. Bu titremeler, tı pkı bir elektrik akı mı gibi Ş ule ye de geç iverdi. O ikiye katlanmı ş haliyle, koltukta ç ı rpı nı yordu karı m.Aynı anda, ikisinin de beli geliyordu.Ben de bunu bekliyordum sanki. Belim terası n betonuna fı ş kı rmaya baş ladı . Elimi bile değ memiş tim sikime. Ama kendimi daha fazla da tutamamı ş tı m iş te. Tek yapabildiğ im, duyduğ um bü yü k zevkin verdiğ i duyguları n, dudakları mdan naralar halinde dı ş arı taş ması nı ö nlemeye ç alı ş maktı .Kendimi topladı ğ ı mda, yeniden iç eriye baktı m. Hakkı sikini karı mı n amı ndan ç ı karmı ş ve geri ç ekilmiş ti. O kocaman siki, biraz inmiş gibiydi. Karı m ise koltuğ un ü stü nde, mestolmuş bir halde kendini toplamaya ç alı ş ı yordu. Bu ilk sikiş in ne Hakkı ya, ne de Ş ule ye yetmediğ i belliydi. Yalnı zca nefeslenmek iç in durmuş gibiydiler. Bunun farkı na varmak, daha kendime tam gelememiş ken, yeniden heyecanlanmama neden oluyordu.İ lk hareket karı mdan geldi. Doğ rulup, elini Hakkı nı n sikine uzattı ğ ı nı gö rdü m. Parmakları , biraz ö nce amı na girip ç ı kan, tohumları nı rahminin ağ zı na fı ş kı rtmı ş , yarı inik o koca sikin ç evresine dolandı . Sonra hafif hafif, sanki incitmekten korkar gibi okş amaya baş ladı . Gö zleri yine yarı kapalı ydı . Yü zü ne, sikilmek istediğ i zamanlarda hakim olan o anlatı lmaz ifade, yine gelip yerleş miş ti. Onca afrodizyaktan sonra, yalnı zca bir kere sikilmekle yetinmesine olanak olmadı ğ ı belliydi.Sikinde dolaş an parmaklar, Hakkı nı n ü stü nde beklenen etkiyi yaratmakta gecikmemiş ti tabii. Bü yü k bir hı zla huylanı yordu. Bir anda, yeniden dimdik ve kocaman olmuş tu siki. Biraz daha sokuldu karı ma. Aklı nı baş ı ndan alan sikin bö yle yakı nı na gelmesi, Ş ule yi daha da heyecanlandı rmı ş gibiydi. Koltukta kı pı rdanı p duruyordu. Sonra iyice doğ rulup, o da Hakkı ya sokuldu biraz. Ş imdi herifin kocaman siki, neredeyse karı mı n yü zü ne deyiyordu. Nefes bile almadan olup bitenleri izliyordum. Bü yü lenmiş gibi Ş ule nin ağ zı nı aç ı ş ı nı ve o gü zelim dudakları nı n Hakkı nı n sikinin koca bir mantara benzeyen baş ı na kapanı ş ı nı seyrettim. Az ö nce amı na girip ç ı kan, iç inde tohumları nı fı ş kı rtan sik, ş imdi ağ zı ndaydı karı mı n.Ş ule nin alev alev yanan, kı pı r kı pı r diliyle insanı n aklı nı baş ı ndan alan, o ç ı ldı rtı cı ağ zı nı ç ok iyi biliyordum. Yü zlerce kez, sikimin o ağ zı n iç inde eridiğ ini hissederek mestolmuş tum. Ş imdi ise benim yerimde Hakkı vardı . Sikim yeniden taş gibi sertleş miş ti. Hiç bir ş eyi kaç ı rmamaya ç alı ş arak seyretmeyi sü rdü rü yordum.Karı mı n baş ı sü rekli oynuyor, Hakkı nı n sikini ağ zı nı n derinliklerine alı p ç ı karı yordu. Herifin yü zü nde, ne kadar zevk almakta olduğ unu aç ı kç a belli eden bir ifade vardı . Baş ı hafifç e arkaya devrilmiş , gö zlerini yarı kapatmı ş tı . İ ki eli, birer penç e gibi Ş ule nin omuzları nı kavramı ş tı . Sonra kalç aları nı ileri geri oynatmaya baş ladı . Artı k sikini karı mı n ağ zı na sokup ç ı karı yor, onu ağ zı ndan adeta sikiyordu. Manzara mü thiş ti.Sonra gö zlerim salonun kapı sı nda farkettiğ im kı pı rdanmaya takı ldı . Can ç aktı rmadan gelmiş , tı pkı benim gibi, onları seyrediyordu. Aramı zdaki mesafe yü zü nden yü zü nü tam gö remiyordum ama, onun da son derece tahrik olduğ undan emindim. Karı mı sikmek iç in sı rası nı beklerken, seyretme fı rsatı nı da kaç ı rmak istemiyordu anlaş ı lan.Bu arada Hakkı nı n hareketleri giderek hı zlanmı ş , sikini Ş ule nin ağ zı na hı rsla sokup ç ı karmaya baş lamı ş tı . Karı mı n gö zleri kapalı ydı . Yü zü nde zevkten erimiş olduğ unu aç ı kç a gö steren bir ifade vardı . İ ki eliyle koltuğ un kenarları nı sı msı kı kavramı ş , kendini alabildiğ ine bı rakmı ş tı . Herif onu ağ zı ndan sikiyor, o da bü yü k bir teslimiyetle veriyordu. Burnundan ç ı kan mı rı ldanma ve inlemeler, bundan ne kadar ç ok hoş landı ğ ı nı aç ı kç a belli ediyordu.Hakkı nı n ağ zı ndan hı rı ltı lar ç ı kmaya baş lamı ş tı . Belini getirmek ü zere olduğ u belliydi. Kalç aları nı n hareketleri giderek hı zlanı yor, siki her bastı rı ş ı nda, karı mı n ağ zı na biraz daha ç ok giriyordu.- "Ohhh ağ zı n am gibi..." dedi hı rı ldayan bir sesle. "Hadi iyice em bakayı m sikimi... İ yice em... Ohh ş imdi fı ş kı rtacağ ı m ağ zı na... Gı rtlağ ı na fı ş kı rtacağ ı m ş imdi... Ohh hadi yut tohumları mı orospu... Yut tohumları mı ..."Kalç aları nı n titrediğ ini gö rebiliyordum. Sonra vü cudu da kası lmaya baş ladı . Aynı anda karı mı n boğ azı da oynamaya baş lamı ş tı . Tanrı m, herif gerç ekten de ağ zı nda fı ş kı rtı yor, o da bü yü k bir iş tahla hepsini yutuyordu. Aynı anda onun da bü tü n vü cudu titremeye, sarsı lmaya baş lamı ş tı . Hakkı nı n tohumları midesine inerken, o da belini getiriyordu.Aslı nda yine patlama noktası na gelmiş tim ama, kendimi kontrol etmeye ç alı ş ı yordum. Seyredeceklerimin bu kadarla kalmayacağ ı kesindi. Doğ rusunu sö ylemek gerekirse, Hakkı planı nı aynen uyguluyordu. En azı ndan sö ylediklerinin ilkini yerine getirmiş ve karı mı sikmiş ti. Ş imdi Can a verdiğ i "ona da siktirme" sö zü nü tutacağ ı ndan kuş kum yoktu. Zaten Can da hazı rdı buna. Ö te yandan, Hakkı nı n iş i ş imdilik bitmiş gibi gö rü nü yordu. Ş ule nin ağ zı nda patlattı ktan sonra, karş ı sı ndaki koltuğ a oturmuş dinleniyordu. O kocaman siki yarı yarı ya inmiş ti. Sonra yerinden kalkı p, salondan ç ı ktı .Karı m, hala koltukta oturuyordu. Eteğ i artı k beline kadar sı valı , bacakları alabildiğ ine aç ı ktı . Sağ elinin parmakları ise amı yla oynuyordu. Tanrı m, sikilmeye doymamı ş olduğ u ö ylesine belliydi ki. Ç ok geç meden geri dö neceğ ini tahmin ettiğ i Hakkı yı beklediğ ini anlı yordum.Gö zlerimi ayı rmadan onu seyretmekte olduğ um iç in, Can ı n salona girdiğ ini, ancak Ş ule nin yü zü nde beliren ş aş kı nlı ktan anlayabildim. Gö zlerimi kapı ya ç evirdiğ imde gö rdü ğ ü m manzara beni de ş aş ı rttı . Ç ı rı l ç ı plaktı Can. Adaleli ve gü neş yanı ğ ı bir vü cudu vardı ama, ne karı m ne de ben, iş in bu tarafı yla pek ilgilenmiyorduk. İ kimizin de dikkati, ç elik bir yay gibi yukarı ya kı vrı k duran sikine yö nelmiş ti.Acele etmeden, karı ma doğ ru yü rü dü Can. Gö zleriyle sanki onu yiyip bitiriyor gibiydi. Ş ule yi "yı llardan beri sikmek istediğ ini" sö ylemiş ti Hakkı ya. Ş imdi yakalamı ş tı bu fı rsatı iş te. Karı m, parmakları hala yeni sikilmiş amı nda, dudakları yarı aralı k ve yü zü nde iç indeki sikilme isteğ ini aç ı kç a ortaya koyan bir ifade ile onu bekliyordu. Can iyice yaklaş tı ğ ı nda, birden kalkı verdi koltuktan. Sonra arkası nı Can a dö nü p, dizlerinin ü stü nde, yeniden ç ı ktı koltuğ a. Ellerini koltuğ un arkalı ğ ı na dayamı ş , kı ç ı nı dı ş arı ç ı karmı ş , belini bü kmü ş tü .Yeni bir siki iç ine almak iç in hazı r bekliyordu.Fazla bekletmedi Can onu. Arkadan sokulup sikini ö nü nde aç ı lmı ş bekleyen o gü zelim amı n dudakları arası na yerleş tirdi ve bir anda dibine kadar geç irdi karı ma. Ş ule nin gö zleri kaymı ş tı . Hiç itiraz etmeden, kendini ikinci bir adama siktiriyordu. İ tiraz etmek ne kelime, zevkten bayı ldı ğ ı nı gö rebiliyordum. Can da zevkten uç muş tu tabii. İ ki eliyle karı mı belinden kavramı ş , gö zleri yarı kapalı , hı rsla sikiyordu. Birden belini getirmeye baş ladı . Vü cudu sarsı lı yor, kı ç ı nı n yanakları titriyordu. Bü tü n gece heyecanla bu anı n gelmesini beklemiş , ü stelik, Hakkı karı mı sikerken seyretmiş ti. Bunun onu daha da tahrik etmiş olduğ u kesindi. Kendini tutamamı ş tı iş te. Tohumları nı Ş ule nin amı na dolduruyordu.İ ç indeki sikin fı ş kı rdı ğ ı nı hissetmek de, karı ma yetmiş ti tabii. Vü cudunun dalga dalga sarsı lı p ç ı rpı ndı ğ ı nı , adeta kendinden geç erek belini getirdiğ ini gö rebiliyordum.Durulmaları nı elbetteki beklemiyordum ama, Can ı n sanki hiç bir ş ey olmamı ş gibi karı mı sikmeyi sü rdü rdü ğ ü nü gö rü nce, yine de ş aş ı rdı m. Yoksa Hakkı ona da mı afrodizyak vermiş ti acaba?Ş ule nin yü zü bana dö nü ktü . Zevkten kaymı ş gö zleriyle, hiç bir yere bakmı yor gibiydi. Beni aklı na bile getirmediğ inden emindim. Normal halinde bile sikilmekten ne kadar hoş landı ğ ı nı bildiğ imden, ş imdi bir de afrodizyak etkisindeyken ne hale geldiğ ini tahmin edebiliyordum. Dü nyadan kopmuş gibiydi. O anda iç ine girip ç ı kan sikten baş ka hiç bir ş eye ilgi duymadı ğ ı belliydi.Can, baş ı nı arkaya atmı ş , gö zlerini kapamı ş tı . Ne kadar zevk aldı ğ ı yü zü nden aç ı kç a belli oluyordu. Durmadan pompalı yor, sikini, karı mı n artı k iyice ş iş miş ve iç i tı kabasa bellerle dolmuş olması gereken amı na sokup ç ı karı yor, onu ç ı ldı rtı yordu. Manzara mü thiş ti doğ rusu. Seyretmeye doyamı yordum. Elimi sikime dokundurursam hemen patlayacağ ı mı n farkı ndaydı m. Bunu mü mkü n olduğ u kadar geciktirmek istiyordum. İ ç imden gelen bir ses, daha da mü thiş ş eyler seyredeceğ imi sö ylü yordu sanki.Daha bu dü ş ü nceler kafamı n iç inden tam geç emeden, Can ı n Ş ule nin belindeki ellerinden birini ç ekip, hemen ö nü ndeki o yusyuvarlak kalç alara gö tü rdü ğ ü nü gö rdü m. Ö nce birini avuç ladı . Sonra da baş parmağ ı nı araları ndaki yarı ğ a sokuverdi. Karı mı n vü cudunun elektrik ç arpmı ş gibi titrediğ ini gö rdü m. Can ı n parmağ ı altı ndaki o kü ç ü k ve pembe gö t deliğ inin ne kadar duyarlı olduğ unu benim kadar iyi bilen olamazdı . Onu kimbilir kaç kere yalamı ş , iç ine parmağ ı mı , dilimi ve sonunda da sikimi sokmuş tum. Kı sacası o gü zelim gö tü sikmeye bir tü rlü doyamamı ş tı m. Ş imdi ise orada bir baş ka erkeğ in parmağ ı vardı .Ama iş bununla kalmayacaktı tabii. Gerç i Can ş imdilik yalnı zca yoklama ç ekiyordu ama, karı mı n gö sterdiğ i tepki nedeniyle, sikini bu iş tah aç ı cı kü ç ü k deliğ e de sokabileceğ inden emin olmuş tu bile. Bir taraftan da sikinin ç evresine sı msı kı dolanmı ş olan amı sikmeyi sü rdü rü yordu. Sonra eli iyice haraketlendi. Artı k baş parmağ ı nı Ş ule nin gö tü ne sokup ç ı karı yor olmalı ydı .Karı m ç ı ldı rmı ş gibiydi. Kalç aları ç alkalanı yor, dalgalanı yor, kı vranı yordu.- "Ohhhh... Hadi gö tü mden sik beni..." diye inlyedi birden. "Oh hadi gö tü mden sik beni, n olursun... Hadi gö tü me sok sikini..."Can ı n o ana kadarki niyeti neydi, pek emin değ ildim ama, Ş ule nin son sö zleri, eğ er varsa, kontrolü elinden kaç ı rması na neden olmaya yetmiş ti. Kalç aları nı geri ç ekerek, am suları ve bellerle sı rı sı l sı klam ı slanmı ş , pı rı l pı rı l parlayan sikini karı mı n amı ndan ç ı kardı ğ ı nı gö rdü m. Sonra eliyle dibinden tutup, baş ı nı ö nü ndeki pembe gö t deliğ ine dayayı ş ı nı ve bastı rmaya baş layı ş ı nı , bü yü lenmiş gibi izledim. Yavaş yavaş giriyordu.Ş ule nin yü zü zevkten iyice ç arpı lmı ş tı . Yarı aralı k gö zlerle benim bulunduğ um yere doğ ru bakı yordu. Ama hiç bir ş ey gö rmediğ inden emindim. Can ı n kası kları kalç aları na yapı ş ı p, o ç elik gibi sik tü mü yle gö tü ne gö mü ldü ğ ü nde, tü m vü cudu sarsı lmaya baş ladı . Ağ zı ndan kü ç ü k ç ı ğ lı klar kaç ı rarak, kimbilir kaç ı ncı kez belini getiriyordu. Gö tü , Can ı n sikini bir mengene gibi sı kı ş tı rmı ş olmalı ydı . Sonra Can, karı mı n gö tü nü sikmeye baş ladı . Yavaş ve uzun hareketlerle, sikini, o yumuş acı k, ateş gibi yanan deliğ e sokup ç ı karı yor, sokup ç ı karı yordu. Manzara, tek kelimeyle mü thiş ti.Belimin heran gelebileceğ inin bilincinde ve bü tü n gü cü mle bunu geciktirmeye ç alı ş arak, karı mı n sikiliş ini seyrediyordum. Sanki tepeden tı rnağ a, kocaman bir sik gibi hissediyordum kendimi. Tü m hayatı m boyunca bu kadar ç ok tahrik olduğ umu hatı rlamı yordum. Bir taraftan da, Hakkı nı n mutfakta Can a sö ylediğ i sö zler kafamı n iç inde dansediyordu. Hakkı "karı mı ö nce kendisinin sonra da Can ı n sikeceğ ini, en sonunda da birlikte sikebileceklerini" sö ylemiş ti. Ş imdiye kadar seyrettiklerim, karı mı n gö zlerimin ö nü nde, ağ zı ndan, amı ndan, gö tü nden sikilmesi yetmezmiş gibi, ş imdi de, bü yü k bir istekle bu sö zlerin gerç ekleş mesini bekliyor, umuyordum.Bu arada Can da Ş ule nin gö tü nü sikmeyi sü rdü rü yordu. İ ki eliyle karı mı n ince belini sı msı kı kavramı ş , kalç aları nı n sert hareketleriyle ileri geri hareket ediyor, artı k iyice kı zarmı ş olan sikini sokup ç ı karı yordu. Vü cudunun adeleleri gerilip ş iş miş ti. Onun da ç ok bü yü k bir zevk almakta olduğ u aç ı kç a belliydi. Gö zlerimi biran iç in bile olsa onlardan ayı ramadan, hiç bir ayrı ntı yı kaç ı rmamaya ç alı ş arak, bü yü lenmiş gibi seyrediyordum. Bu yü zden de, Hakkı nı n geliş ini, hemen farkedemedim.Tı pkı Can gibi, o da iç erde soyunmuş , ç ı rı l ç ı plak kalmı ş tı . O kocaman siki, yine kazı k gibiydi. Sessizce gelip yanları na sokuldu. Sonra da elini uzatı p, karı mı n sı rtı nı okş amaya baş ladı . Ş ule nin onun varlı ğ ı ndan haberdar olması da, vü cudunun ü stü nde dolaş an bu ü ç ü ncü el nedeniyle oldu. Baş ı nı ç evirip Hakkı ya baktı ğ ı nı gö rdü m. Sonra gö zleri, o kocaman kı llı sike takı ldı ve mü mkü nmü ş gibi, daha da ç ok ş ehvet ve sabı rsı zlı kla parlamaya baş ladı . Tanrı m, artı k beklentim gerç ekleş mek ü zereydi. İ kisi birlikte sikeceklerdi karı mı .Hakkı nı n da fazla sabı rlı olmadı ğ ı kesindi. Koltuğ un arka tarafı na dolandı . Parmakları nı saç ları nı n arası na geç irip Ş ule nin baş ı nı tuttu ve ona doğ ru sokuldu. O kocaman sik, ş imdi karı mı n yü zü ne değ meye baş lamı ş tı . Bü yü k bir heyecanla, o ö pmeye doyamadı ğ ı m dudakları n aç ı ldı ğ ı nı gö rdü m. Hakkı biraz daha yaklaş tı ve sikini biranda Ş ule nin ağ zı na sokuverdi. Bu, karı mı n belinin bir kez daha gelmesi iç in yeterli olmuş tu. Yine tü m vü cudu sarsı lı p dalgalanı yor, kalç aları sağ a sola dansediyordu. Can hareketsiz kalmı ş tı . Siki, o kü ç ü k gö t deliğ inin iç inde tekrar hapsolmuş olmalı ydı .Sonra duruldu karı m. Aynı anda da, hem Can, hem de Hakkı pompalamaya baş ladı lar. Biri gö tü ne, ö bü rü ağ zı na sokup ç ı karı yorlardı ş imdi. Tı pkı Hakkı nı n sö ylediğ i gibi, ö nce ayrı ayrı sikmiş lerdi karı mı , ş imdi de ikisi birden, iki taraftan sikiyorlardı . Artı k kendimi tutmama olanak kalmamı ş tı . Elimi bile dokundurmadı m sikime. Ama belim, birden fı ş kı rmaya baş ladı . Baş ı m dö nü yor, gö zlerim kararı yordu.Yeniden iç eriyi seyredebilecek kadar kendimi topladı ğ ı mda gö rdü klerim yine mü thiş ti. Can da, Hakkı da iyice hı zlanmı ş lardı ş imdi. Sikleri, birer piston gibi karı mı n gö tü ne ve ağ zı na girip ç ı kı yordu. Ş ule ise kendini onlara bı rakmı ş gibiydi. Gö zleri sı msı kı kapalı , beli aş ağ ı bü kü lmü ş , kalç aları gö tü ne girip ç ı kmakta olan sikin iş ini kolaylaş tı rmak iç in iyice havaya kalkmı ş , dudakları ağ zı na girip ç ı kmakta olan o kacaman kı llı sikin ç evresine bir vantuz gibi yapı ş mı ş , sikiliyordu. Hem de ne sikiliyordu. İ nlemeleri gerç i burnundan geliyordu ama, o kadar ş iddetliydi ki, ben bile duyabiliyordum.- "Ohhh, ağ zı n am gibi..." diye homurdandı Hakkı birden. "Ağ zı n am gibi orospu..."Belini getirmek ü zere olduğ unun farkı ndaydı m. Ama Can ondan ç abuk davrandı . Birden dibine kadar geç irdi karı mı n gö tü ne. Hayvani sesler ç ikarı yor, kalç aları kası lı yordu. Tanrı m, belini Ş ule nin o kü ç ü k gö tü nü n derinliklerine boş altı yordu. Bir taraftan da, iki eliyle karı mı n dalgalanan, ç ı rpı nan vü cudunu kontrol altı nda tutmaya ç alı ş ı yordu. Sonra Hakkı da getirmeye baş ladı .Ş ule, gı rtlağ ı na fı ş kı ran ilk salvoyla birlikte kontrolden ç ı kı verdi. Hakkı nı n kocaman siki biranda ağ zı ndan ç ı ktı ve ikinci salvoyu yü zü nü n tam ortası na yedi. Bu onu daha da ç ı ldı rttı sanki. Ö yle ki, Can da tutmayı beceremedi karı mı . Bir anda onun siki de ç ı ktı dı ş arı . Ama hala fı ş kı rmaya devam ediyordu. Beyaz erkeklik sı vı ları nı n havada geniş bir kavis ç izip karı mı n o baş tan ç ı kartı cı kalç aları na yağ ması ö ylesine tahrik edici bir manzaraydı ki, sikim yeniden taş gibi oluverdi bir andaSonra ayrı ldı lar. Can bir koltuğ a, Hakkı bir koltuğ a oturdu. Ş ule de oturduğ u koltukta hafifç e yan dö nü p, bacakları altı nda, adeta yı ğ ı lı p kaldı .Artı k her ş eyin bitmiş olması gerektiğ ini dü ş ü nü yordum. Ö yle ya, Hakkı ü ç , Can da iki kere patlatmı ş lardı . Ama rekor tartı ş ması z karı mdaydı . Tam sekiz kez ç ı kmı ş tı bulutları n ü stü ne. Orada koltuğ un ü stü nde, tü m yorgunluğ u ve sikilmiş liğ iyle ö ylece otururken o kadar gü zel, o kadar sikilesiydi ki, baş ı mı dö ndü rü yordu. O anda en ç ok istediğ im, az ö ncesine kadar siklerin girip ç ı ktı ğ ı , bellerin dolduğ u amı yla gö tü nü gö rebilmekti ama, oturuş biç imi buna izin vermiyordu. Ş imdi yerinden kalkı p iç eriye, beni uyuduğ umu sandı ğ ı odaya gelse ve o birbirinden gü zel deliklerini bana gö sterse, bü tü n o vı cı k vı cı klı kları yla, sikilmiş likleriyle, bir kere de benim sikimin oralara girip ç ı kması na olanak verse ne gü zel olur diye dü ş ü nü yordum. En iyisi ses ç ı karmadan ve gö rü lmeden odaya geri dö nmem olacaktı galiba.On saniye sonra odaya geri dö nmü ş , pencereyi kapamı ş ve yatağ ı n ü stü ne oturup Ş ule yi beklemeye baş lamı ş tı m. Yaklaş ı k on dakika kadar da bekledim. Ama bir tü rlü gelmiyordu karı m. Doğ rusunu sö ylemek gerekirse merak etmeye baş lamı ş tı m yeniden. Sonunda dayanamadı m ve tekrar terasa ç ı ktı m.Salonda her ş ey, bı raktı ğ ı m gibi değ ildi artı k. Gerç i Hakkı ve Can, hala koltuklarda oturuyorlardı ama, Ş ule yerinde değ ildi. Koltuktan kalkmı ş , tam ortalı k yere, yumuş ak halı nı n ü zerine, sı rtü stü yatmı ş tı . Bacakları nı alabildiğ ine aç mı ş ve dizlerinden bü kerek gö ğ sü ne doğ ru ç ekmiş ti. Tabak gibi aç ı ktı yani. Sol eli
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

köy yeri

slm ben mert eşim demetle evleneli14 yıl oldu eşim köy kızı onu ilk görüşte sevip evlendim çok güzel vede alımlı bir bayandır evlendikten sonra köye kayın pederleri ziyarete giderdik evliliğimizin 5 veya 6 yılıydı yine yılık izinde eşimle köylerine z... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

okeyle gelen yanlış ayak 2

Slm.hikaye okurları sizlere geçen başımdan geçen gerçek bir hikayeyi okeyle gelen yanlış ayak diye yazmıştım. Şimdi sizlere devamını yazacağım. Eşim kahvenin yanı sıra rakıda getirmişti. Kahve yerine rakı doldurup içmeye devam ettik. Kadehler sık sık... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımın o güzel amı

Adım ali.34 yaşıma yeni girdim.yaklaşık 1 yıl 5 aydır ki evliyim.evlendiğim kadını(yani karım) çok ama çok seviyordum.şu anda seviyorum.evlendiğimiz gün çok mutluydum.onu herkesden çok seviyordum.düğünden sonra odamıza çktık.o benim kendisini sikmemi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

motelci mustafa amca karımı …

Aile çevremizin tutucu olması nedeniyle ev ve iş çevresinde yarı kapalı ve muhafazakar olmak zorundayız.Ama aklım eşimi hep dekolte ve    sexi görmek ve göstermekti bu nedenle yaz tatillerinde çevre dışına çıkarak bir kaç günlük te olsa eşi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocam turana pazarladi

ben aylin daha evvelde yazdim SEXS HAYATİMİZ ÜÇ AYDA BİR DEĞİŞİK BİR ERKEK TARAFINDAN SİKİLMEK OKŞANMAK İSTİYORDUM İNTERNETTE BIRAZ DOLAŞTIK ŞONRA KOCAMLA YATTIK FAKAT UYKU TUTMUYORDU KOCAMIN YARAĞİNİ BİRAZ OKŞADİM AMA ÇIT YOKTU DONUNU İNDİRDİM GÖTÜN... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bodrum macerasi

Bodrum macerası Biz on senelik evli hafif kilolu birbirini çok seven bir çiftiz. Eşim 36 ben 40 yaşındayım. Zaman zaman aramızda cinsel sorunlar olsa da bunları konuşarak halletmeyi her zaman bildik. Sevişirken kendimizi başkaları ile düşünür bunları... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımı siken bisex onur

Merhabalar ben ve karım bir karar almıştık bir üçüncü kişi istiyorduk netten araştırıyorduk siteleri. birgün bir site bulduk bu sitede adamlar yaraklarının resimlerini çekmişler sergiliyorlardı kimi porno sitelerden kopyalamış kimi gerçek resimlerini... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komşunun tombul karısı

Aprtmanımızın yanındaki boşlukta düğün vardı. ben balkondan oynayan kıvıran hoş bayanları seyrediyordum.karşı balkondanda biraz kilolu afet birkadın.bakışmalarımızdan sonra parmaklarıyla cep numarasını işaret etmeye çalıştı ama tam alamadım.bir gün b... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komşumun 47 lik karısı beni iyice azdırdı

Öncelikli tüm okurları selamlıyorum Arkadaşlar ben 39 yaşında 178 boyunda siyah saçlı açık tenli biriyim gayet yakışıklıyım bir ay önce komşumun karısı dışarıda gençlarıyla mangal yapıp kemençe dinliyorlardı beni balkonda görünce çağırdılar kırmadım... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evlilere3

merhaba arkadaşlar ben çağdaş bende başımdan geçen birolayı anlatayım size .benizmirde otıruyorum birgün parkta otururken bir çift geldi yanıma oturdu bisüre sonra banada cerez ikram ederek muhabete başladılar ama kadın beni yiyecek miş gibi davetkar... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.