Eşli Hikayeler kategorisi, dulun tadı baş ka oluyormuş hikayesini oku.

dulun tadı baş ka oluyormuş

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 08 25
Merhaba Değ erli Hikaye Okuyucuları Ben 28 Yaş ı nda Oldukca Yakı ş ı klı 1.82 Boyunda 76 Kiloda Kendisine Gü venen Niğ dede Yaş ayan Birisiyim Birisiyim Size Baş ı mdan Geç en Bir Olayı Anlatmak İ stedim Bundan 1 Ay Kadar Ö nce Bir Arkadaş ı mı n Ofisine Bir Olay Vardı Onu Gö rü ş meye Gitmiş tim Arkadaş ta ofisi yeni Aç mı ş tı ve Ofise Girdiğ imde Sekter Okanı n Bankaya kadar Gittiğ ini Hmene Geleceğ ini Sö yledi Arkadaş ı Beklerken Ofiste Ç alı ş an Sekreterle Sohbete Baş ladı k Sekreter 33 Yaş ları nda Esmer Balı k Etinde Oldukç a Sexsi Bir Bayandı ve Sohbet Ederken DuL Olduğ unu Ö ğ rendim Sohbet Sekreter Hanı mla Sohbet Ederken İ ç eriye Bir Bayan Girdi O Bayanda Tahmini 33,35 Yaş ları nda Felan Oda Oturdu Baş ladı k Sohbete Sonradan gelen Bayanda Dulmuş Sohbet Esnası nda Ö ğ rendim Aynı Apt Kalı yorlarmı ş 1 Saat Felan Oldu Bu Arada Arkadaş Halaa Gelmemiş ti Aradı m Arkadaş ı Bankadan Yemeğ e davetliyim Gelemicem Yarı n Halledelim Senin İ ş i Dedi Tamam Dedim Kapattı m Telefonu Bu Arada Akş am Olmak Ü zereydi Ve Ofii Kapatacaklar Beraber Eve Gideceklermiş Dedim iş te Fı rsat 2 DuL Hatun Bulmuş un Kaç ı rma Fı rsatı Gidecekleri Yeri Ö ğ rendim Benim Gideceğ im İ stikametteydi Sizi Gö tü re Bilirim İ sterseniz Dedim Hoş Bir Gü lü mseme Vardı 2Sindede Tabi Olur Dediler Benim Arabaya Binip Yola Ç ı ktı k Zaten Gidecekleri yer Yakı ndı Evlerinin Ö nü ne Geldiğ imizde Buyur Bir Kahve İ kram Edelim Dediler Bende Kabul Ettim Eve Girdik Sekreter Hanı m Kahve Yapmaya Mutfağ a Geç ti Bende Aysel Hanı mla Sohbet Ettim Kahve Bittiğ inde Sekreter Hanı m Yemeğ e Kalı rmı sı nı z Beraber Yiyelim Dedi Bende Kabul Ettim Musadeniz Olursa Yemekte İ ç ki Alabilirmiyim Dedim Tabi Olur Bizde İ ç eriz Dediler Ben Alı p Geleyim Dedim Rakı Almamı İ stediler Bende Hemen Bir 70 Lik Kaptı m Geldim Yemeğ i Hazı rladı lar Baş ladı k Yemek Yemeye Bu Arada İ ç kide Alı yorduk ve Ayselin Gö zleri Sü rekLi Ben Durumu Fark Ettim Saat Bu Arada 22,00 Civarı ydı ve Gecemiz Ç ok Gü zeldi Sekreter Hanı m Masadan Kalktı Eş ofmanları nı Giyip Gelmiş ti Aysel Hanı mda Musadeniz Varsa Yukarı ya Ç ı kı p Ü zerime Rahat Bir Ş eyler Giyip Geleyim Dedi Ta Musade Sizin Dedim Gitti Aysel Hanı m Geldiğ inde Kı sa Bir Ş ort ve Kı sa Sadece Gö ğ uslerini Kapatan Bir Kı yafet Giymiş ti ve Her Yeri Ö nü mdeydi Frikik VeriyorduAlkolun Etkisiyle Artı k İ yice Cesaretlenmiş tik Sekreter Hanı m Bir Muzik Aç tı ve Dans Etmemizi İ stedi Aysel İ le Aysel İ le Dans Etmeye Baş ladı k ve Bir Sü re Dans Ettikten Sonra Aysel Hanı m Alkolun Etkisiyle Olmalı Dudakları nı Yaklaş tı rdı ve Ö pü ş meye Baş ladı k Dudak Dudağ a Yaklaş ı k 20 dakika Ö pü ş tü kten Sonra Ayseli Okş amaya Baş ladı m Ayselde Karş ı lı k Veriyordu Yaklaş ı k 40 Dakika Ayak Ü stü Seviş tik ve Sekreter Hanı m Soyunmuş Ç ı plak Vaziyette Bizi İ zliyordu ve Hemen Ayselin Ü zeriniddekileri Ç ı kartı m Bir yandanda Aysel Beni Soyunduruyordu ve Hemen Aysel Benim 20 lik Aletimi Ç ı kartı p Eliyle Oynamaya Baş ladı Daha Sonra Yere Diz Ç ö kü p Ağ zı na Alarak Yalamaya Baş ladı 15 Dakika Boyunca Ağ zı ndan Ç ı kartmayan Ayseli Ayağ a Kaldı rdı m ve Ayakta Amı nı Yalamaya Baş ladı m Dilimi İ ç ine Sokup Ç ı kartı yordum Ayselin İ niltileri Her Taraftan Duyulur Cinsteydi ve Sonunda Aysel yeter Artı k Hadi İ ç ime Gir Dedi ve Ben Ayseli Kucakladı ğ ı m Gibi Yatak Odası na Yatağ a Attı m Yatağ a Yatakta baş ladı m Ayselin Amı nı Yalamaya Ne Olur yeter Boş alacağ ı m Artı k İ ç ime Sok Diye Adeta Yalvarı yordu Bende Kö tü Olmaya Baş lamı ş tı m Hemen Asyelin Bacakları nı Aralayı p 20 lik Yarağ ı mı Amı na Dayadı m Sonuna Kadar Hepsini Ayselin Amı na Gö ndü m ve Pompalamaya Baş ladı m Aysel Ç ı ğ lı k Atmaya Baş lamı ş tı Ve Yarağ ı mı Ç ı kartı p Tekrar Amı nı Yalamaya Baş ladı m Bu Arada Sekreter Hanı mda Gelmiş Ben Ayselin Amı nı Yalarken Oda 20 Lik yarağ ı mı Ağ zı na Almı ş Deli Gibi Sakso Ç ekmeye Baş lamı ş tı Sekreter Hanı mı Kaldı rı p yatağ a Domaltı m Arkadan Amı nı Yalamaya baş lamı ş tı m Aysel Yataktan Kalkı p Yarağ ı mı Ağ zı na Almı ş Yalı yordu Sekreter Hanı mı n Amı nı Yaladı kç a Sü persin İ kimizde Senin Gibi Bir Sikici Arı yorduk Yaklaş ı k 7 Aydı r Felan Sikilmedik Diyordu Bir Sü re Sonra Sekreter hanı mı yatağ a uzatı p Bacakları nı Araladı m Amı na Yarağ ı mı Dayadı m Ama ayselin Amı ndan Daha Dardı Zorluyor Birden Hı zla Soktum Hepsini Sekreter Hanı m Acı ndan Sok Taş akları nı da Sok Sü persin ç arlama Amı mı Diyordu Bu Ş ekilde 5 Dk Sekreter Hanı mı Siktim Bağ ı rarak Boş aldı Hemen Yarağ ı mı Ç ı kartı p Ayselin Amı nı yalamaya aş ladı m Sekreter Hanı mda Yarağ ı mı Ağ zı na Almı ş Mı rı ldanarak Sakso Ç ekiyordu Daha Sonra ayseli Kaldı rı p yatağ a Domalttı m Sekreter Hanı mada Dedim Sende Ayselin Ö nü ne Geç Aysel Amı nı Yalası n Tamam Dedi Hemen Amı nı Ayselin Ağ zı na Dayadı Bende Bu Arada Ayselin Amı na Yarağ ı mı Sokmaya Baş ladı m Aysel Mahvolmuş tu Hadi Erkeğ im Aynı Anda Boş alalı m Hepimiz Birden Dedi Ve Sekreter Hanı mı n Amı nı Yalamaya Baş ladı Sekreter kafası nı Sağ a Sola Atarak Bağ ı rı yordu Aysel geliyorum Diye Bağ ı rdı bende Geliyorum Dedim sekreter Hanı mda Bağ ı rdı Bende Bende Geliyorum Diye Bağ ı rdı ve Ü ç ü mü zde Aynı Anda Boş almı ş tı k tekrar Sofraya Geç ip Bardakları mı zdaki Rakı İ ç meye Baş ladı k Sekreter Hanı m ben 10 Yı l Evli Kaldı m Boş andı ktan Sonrada 4 Kiş iyle Yattı m Ama Bö yle Bi Sü per Sikilmedim Diyordu Ayselde Bende Aynen Dedi Hadi Dedi Yatağ a geç elim devammı Edecez Dediler Tabiki Yeni Baş ladı k Daha Dedim Sü persin Sen Dediler Yatağ a Geç tik Bu Sefer Dedim Sekreter Hanı m Sen Domal Yatağ a ayselin Amı nı Yala Dedim Aysel Evet Ç ok Gü zel Fikir Dedi Sekreter hanı m Ayselin Amı nı Yalarken Bende Sekreter Hanı mı n Amı nı Yalı yordum Hatunun İ kisininde Amı Yalanı yordu Ufak Ufak İ kiside Ç ı ğ lı k Atmaya Baş lamı ş tı Sekreterin Amı nı Yalamayı Bı rakı p Elimle Gö t Deliğ ini Zorlamaya Baş ladı m Zehra Sen iş ini Biliyorsun Bende Gö tten Sikilmeyi Ç ok Severim Dedi Anlaş ı lan Daha Ö nce Gö tten Sikilmiş ti Bir Yandan Hadi Sik Beni Diye Ç ı ğ lı k Atı yordu İ ki parmağ ı mı Sokmuş tum Bayağ ı Geniş lemiş ti Deliğ i Sonra Deliğ ine Biraz Tü kü rü p Yarağ ı mı Dayadı m Yawaş Yawaş Sokuyordum Fazla Zorlanmadan Alı yordu 10 Dk Kadar Sekreterin Gö tü nü Siktim yeter Artı k Dayanamı yorum Boş al Ben Boş aldı m Bittim Diye İ nliyordu Sekreterin Ateş i Sö nmü ş Boş almı ş tı Dedim Sen Kalk Aysel Gelsin Sen Alttan Ayselin Amı nı Yalayacaksı n Bende Ayseli Gö tten Sikecem Dedi Herkes Yerini Aldı Ayselinde Kara Deliğ ini Geniş lettinten Sonra Yarağ ı mı Ayselin Deliğ ine Sokmaya Baş ladı m Aysel Deli Gibi Bağ ı rı yordu Sekreter Hanı mda Yawaş Kı z Komş ular Duyacak Diyordu Aysele Pompaladı kç a Aysel Deliriyordu Sekreterde Bu Arada Amı nı Yalı yordu 10 Kadar Ayseli Gö tten Siktikten Sonra Ayselde Yeter Artı k Bittim Ö ldü rdü n beni Boş al Diyordu 2,3 Dk Daha Git Gelden Sonra Ayselin Gö tü nü n Derinliklerine Boş ladı m Daha Sonra Ü ç ü mü z Aynı Yatağ a Uzandı k Alkolunde Etkisiyle Uyumuş uz Sabah 6 Gibi Uyandı m Bir Duş Alı p Ben Ç ı kı yorum Dedim Hatunlar Artı k Bizim Sikicimiz Sensin İ stediğ imiz Zaman Gelirmisin Dediler Bende Gü lerek EVLERE SERVİ S YAPILIR DEDİ M Hadi Hoş ç akalı n Msn :
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 08 25

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

14ve 16 ya arası

14 ve 16 arsında kızları bekliyorum manisa izmir yaşım 14.................................................................................................................................................................................................... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

teknede grup

|Ben ve eşim Özlem 6 yıldır evliyiz, Seks hayatımız oldukça hareketli. Her zaman fantezilerimizi gerçekleştirmeye çalışırız. Biz Antalya da oturuyoruz. Karım Özlem sarışın balık etinde ve oldukça seksi bir kadındır. Benim pazarlama şirketim var. Kaan... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

fantazim gerçek oldu

Ben sibel 40 yaşındayım. Devamlı eşim ve ben yatak fantazileri kurardık ve buda üçlü yada dörtlü olurdu ve çok zevk alırdık. Bir gün işim dolayısıyla ankaraya gittim gezerken bir erkekle tanıştım. Adı erol du pastahaneye oturduk muhabbet ederken elim... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

çok şaşırdım. ama güzeldi - 5

Merhaba sexmobilhikaye.net okurları. Daha onceki hikayelerimin devamini yazacagim. Bilmeyen okurlar icin ismim bulut ve ege bolgesinde yasiyorum16cm lik kalin bir aletim var. Neyse bir onceki hikayemde emeli siktikten sonra kulagima birseyler fisildadigi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karimin zenci tarafindan tecavuzu

KARIMIN ZENCİ TARAFINDAN TECAVÜZÜ Bizler 30 yaşlarında antalya da oturan evli çiftiz. Hafta sonu iş stresini atmak için güzel bir koyda hem serinlemek hem de biraz rahatlamak için kemer istikametinde büyük çatlıcak a yakın bir bölge de denize girmeye... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bir barda baksmadan yataga

BİR BARDA BAKIŞMADAN YATAĞA Ben 35 yaşında Ankarada yaşayan evli bir erkeğim adım Ahmet burada yaşanmış ve halen şaşırdığım bir hikayemi anlatacağım. Akşamları bara takılmayı çok severim. Bir gün Sakarya caddesinde elemanımla bir barda içki içiyordum... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karima genclik asisi yaptik

Selamlar karım 40 bense 45 yaşlarımdayım yıllardır sex hayatımızı hayal fantazi porno film lerle yürütüyoruz yatakta herşeyi deniyoruz obana ben ona çeşitli çapraz kız yaşlı gencleri sunup hayelleriyle mutlu son yapıyoruz son zamanlarda benim biraz r... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tatil`e giderken

Merhaba ben 28 yaşın da yalnız yaşayan iyi bir firmada çalışan ve hayatı eğlence tarafından yaşamayı çok seven bakımlı bir    erkeğim.Hikayem istanbul dan bodruma 3 hafta önce yaptığım yolculukla ilgili. Ben tatil programımı yapıp idari işl... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

üvey annem artık benimde karım

Selamlar sexmobilhikaye.net’un sevgili seks okurları. ben Yalçın, erotik hikayem biraz farklı .18 yaşımdayım ve 2 yıl önce başlayan bir durumdan herşeyin başlangıcından bahsedicem size. Ben 10 yaşıma kadar yetiştirme yurdunda kalan bir gençtum. Kimsem yok... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

muhteşem geceler (ekxtra)

Merhaba arkadaşlar hikayeme başlamadan sizlere bi soruyla başlamak istedim ...... bir bilgisayar insanın hayatını nasıl değiştire bilir ? veya hangimizin    hayatını renklendirdi ? bu sorumu oldukça net bişekilde cevap vermek çok zor inanın... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.