Eşli Hikayeler kategorisi, hü lle hikayesini oku.

hü lle

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 08 25
arkadaş lar herkese merhaba benim adı m semih size baş ı mdan geç en gerç ek bir olayı anlatacağ ı m can sı kı ntı sı ndan irternette sohbet kanalları nda geziniyordum tabi bir hatun dü ş ü rmeye ç alı ş ı rken ı srarla hasan isimli bir ş ahı s slm gö nderiyordu ben de arkadaş ı m bana mesaj atma sohbetim seni sarmaz git hatunlara takı l dedim adam bir derdinin olduğ unu kendisine yardı m edip edemiyceğ imi sordu.Neymiş derdin bakalı m diye sordum.adam baş langı ç ta sö ylemeye ç ekindi ağ zı nda geveleyip duruyordu sonra ş aka yaptı ğ ı nı bir derdinin olmadı ğ ı nı falan sö ylese de ben bu iş te bir iş var diye geç irdim kafamdan adama samimi olduğ umu gö stermek iç in biraz sohbet ortamı aç tı m havadan sudan sohbet ettik iş den gü ç den bahsettik adam orta yollu bir esnaf ticaretle uğ raş ı yormuş geliri ne iyi ne kö tü o gece sohbetimiz bitti ç ok geç olmuş tu hasan ne derdi olduğ unu bir tü rlü ç ö zemedim yarı n yine gö rü ş ü rü z diyerek kapattı k ertesi gü n aynı saatlerde tekrar msn mi aç tı m konuş maya baş ladı k sohbet ilerledikç e adam evli olup olmadı ğ ı mı sordu bekarı m dedim yaş ı mda geç iyor uygun birini bulsamda evlnsem dedim hasana(bu arada yaş ı m 28) o da o kadar hevesli olma evlilik bir sü rü problem dedi bekarlı k sultanlı k falan gibi laflar etti ben de neden ö yle diyorsun neymiş problem olan dedim adam aç ı lmaya baş ladı hasan daha 1 yı llı k evliymiş yeni evliliğ in getirdiğ i problemlerden dolayı kavga ediyorlarmı ş son gü nlerde kavgaları iice artmı ş ve karı sı nı sö zle boş amı ş yalnı z bu boş anmadan dolayı iliş kiye giremiyormuş ve hü lle yaptı rması gerekliymiş hü lle nedir diye sordum bilmiyor musun dedi senden duyuyorum dedim bir erkek karı sı nı boş arsa tekrar iliş kiye girebilmesi iç in karı sı nı n baş ka biriyle evlenip iliş kiye girmesi gerekiyormuş benim kafamda ş imş ekler ç akmaya baş ladı ç ok piş man olduğ unu ç aresiz kaldı ğ ı nı sö yledi peki ne yapabilirim diye sordum bana bu konuda yardı mcı olmanı istiyorum dedi bana birgü n mü sade etmesini dü ş ü nmem gerektiğ ini sö yledim ve kapattı m adam sapı k bir adam değ ildi bilakis mutaassı p ve saf birine benziyordu ben karı sı nı becerirken bir anda gururuna dokunup namus cinayetine kurban gidebilirdim adam istanbulda ben ise ankara da oturuyordum ç ok zahmetli bir iş ti ama arzuları ma da hakim olamı yordum dü ş ü nsenize adamı n ö nü nde karı sı nı sikecektim neyse hasan la tekrar msn de buluş tuk adama bu sı kı ntı ları mı sö yledim oda semih seni ç ok sevdim ben bir eş eklik ettim bunun da cezası nı ç ekeceğ im dedi sana herhangi bir zarar gelmeyecek adam ç ok gü ven verici konuş uyordu aramı zda diğ er koordinasyonları yapı yorduk beni istanbulda arabası yla terminalden alacak evin yolunu ö ğ renmeyeyim diye gö zlerimi bağ layacaktı imamı baş ka bir semtden getirecekti ş ahitin biri kendi olacak birini de imam dan isteyecekti bana sadece durumu ç aktı rmamamı normal evlleniyor rolü ne girmemi istedi karı sı busenin durumdan heberi vardı ben de bir ş art koydum bu kadar zahmeti sadece bir geceliğ ine yapmayacaktı m 3 gü n kalı p sadece son gü n iliş kiye girecektim ç ü nkü ilk gü n kadı n acemi birş ey anlamayabilirdim herş ey planladı ğ ı mı z gibi gitti adam beni otogardan aldı ve gö zü mü bağ ladı kı sa boylu zayı f biriydi eve gittik kapı yı buse aç tı adama gö re kadı n baya golgun 170 boyları nda tay gibiydi normal bir ev hanı mı olduğ u belliydi kapalı uzun etekli utangaç bir siması vardı biraz oturduk yemek yapmı ş tı yemeğ imizi yedik herkes gergindi ben ortamı yumuş atmaya ç alı ş ı yor sohbetkonusu aç ı yor sanki bu yaptı ğ ı mı zı n normal utanı lacak bir durumu olmadı ğ ı nı hissettirmeye ç alı ş ı yordum ç ayı mı zı iç tikten sonra hasan diğ erlerini almak iç in ç ı ktı biz buseyle kaldı k buse ufak ufak beni kesiyordu hoş una gitmiş olmalı ydı m kocası nı n nerdeyse 2 katı ydı m ufak tefek laf atı yor sohbet etmeye ç alı ş ı yordu bende karş ı lı k veriyordum 2 saat bö yle geç ti beklediğ imiz ş ahı slar da geldiler ben durumu ç aktı rmadı m buse de kendini hazı rlamı ş tı durumu ç aktı rmadı nikahı mı z kı yı ldı .sonra yolcu ettik buse artı k benim karı mdı adamlar gittikten sonra buse baş ı nı aç tı yavaş yavaş sikilmeye hazı rlandı ğ ı belliydi ama yine de hasan da buse de gerginliğ i ü zerlerinden atamı yorlardı oturduk sohbet etmeye baş ladı k buse bize hizmet ediyor ara sı ra yanı mı za oturuyordu yapı cağ ı mı z iş aslı nda ç ok anormal biriş olması na rağ men kimse bu durumu birbirine ç aktı rmamak istiyordu aradan bir sü re geç tikten sonra bana baya alı ş tı lar aileden biri olmuş tum sanki sohbetimiz daha samimi bir hal almı ş tı gece yarı sı olması na rağ men kimse yatağ a gitmeye cesaret edemiyordu nası l yatacaktı kki buse benim karı mdı ama ben onlara 3 ü ncü gü n yapacağ ı mı sö yledim hasan da bu iş bir an ö nce bitsin ister gibi bir hali vardı ama yavaş yavaş olacaktı tadı nı ç ı karmak istiyordum ilk gü n bitti bana otuma odası nda buse bir yatak aç tı onlar yatak odası nda yattı lar uyuyamı yordum aslı nda kimsenin uyumadı ğ ı ndan da emindim gece biri tuvalete kalktı ben de kalktı m kalkan buseydi ben sadece boxer la dolaş ı yordum evde buse ile karş ı laş tı k beni gö rü nce ş aş ı rdı vü cudumu ş ö yle bir sü zdü sikimin orda gö zü takı ldı etkilenmiş ti konuş maya ç alı ş tı ama ağ zı sulanmı ş tı ç ekinmeyin duş falan alacaksanı z hazı rlayayı m dedi zahmet etmeyin dedim kapalı bir gecelik giymiş ti ç ok erak ediyordum o sakladı ğ ı vü cudu nası ldı acaba veya yatakta bana neler yaş atacaktı ben tuvalete girdim sonra yattı m dü ş ü nü rken uyuyakalmı ş ı m sabah 10 gibi kalktı k beni kaldı rmaya buse gelmiş ti yarı ç ı plaktı m buse omzuma dokundu semih bey dedi sabah oldu uyandı m buse gerç ekten ç ok gü zel bir bayandı yü zü nü gö rü nce iç im cı z ediyordu sanki aş ı k mı oluyordum ne hemen yorganı ü stü me ç ektim gü lü msedi kahvaltı hazı rdedi kalktı m her ne kadar kendime gü vensem de ben de aslı nda utangaç biriydim fazla yanaş amı yordum buseye hasan da ilk hamleyi benden bekliyordu ama benim de yapı mı anladı bu iş i hı zlandı rmak iç in onun da biş eyler yapması lazı mdı kahvaltı yaptı k hasan hadi dolaş alı m biraz dedi ben istanbulu bilmiyordum gezdireceklerdi beni hasan ilk gü n beni aldı ğ ı nda gö zlerimi bağ laması na rağ men dı ş arda gezmeyi teklif etti artı k korkusu kalmadı ğ ı bana gü vendiğ i belliydi ç ı ktı k dolaş tı k yemek yedik hasan sinemaya gidelim dedi gittik buse ortamı za oturdu film biraz erotikti filmi hasan seç miş ti 18+ olması na rağ men bilinç li yapmı ş tı film esnası nda buse elie dokundu ama bir ateş sanki baş ı mdan ayak uç ları ma kadar kaplamı ş tı ben de karş ı lı k verdim parmakları mı zı birbirine geç irdik hasan farkı ndaydı durumun film bitti ç ı ktı k biz buseyle el ele iken hasan bir yabancı gibiydi eve gittik hasan biraz iç ki falan almı ş tı aslı nda alkol almamaları na rağ men bu gece iç eceklerdi nası l olsa dibine kadar batmı ş lardı eve girdik buse ü zerine daha rahat biş eyler giymiş ti aslı nda elbisesi gecelik tarzı biş eydi dizü stü nde askı lı boydan bir elbiseydi gö ğ ü sleri ortalamadan bü yü k olması na rağ men kü ç ü k kı rmı zı bir sü tyen giymiş ti gö ğ ü slerini taş ı rı yordu eğ ildikç e yarı ğ ı ı olduğ u gibi gö zlerime sunuyordu gezerken aldı kları belliydi onlar bir ara ç amaş ı rcı ya girmiş lerdi hafif de makyaj yapmı ş tı aslı nda hiç de ihtiyacı yoktu hasan artı k daha rahat konuş uyordu buse de aç ı lmı ş tı ben de gö mleğ imin dü ğ mesini gö beğ ime kadar aç mı ş tı m altı mada sikimi belli edecek bir pijama giydim yavaş yavaş iç meye baş ladı k sohbet seks e geldi ve kavga etmelerinin ası l sebebinin hasanı n sikinin ç ok kü ç ü k olması ndan kaynaklandı ğ ı na kadar geldi muhabbet hasan la buse iç kiye alı ş kı n değ ilerdi kabak ç iç eğ i gibi aç ı lmı ş lardı ben busenin daha fazla iç mesine mani oldum yoksa boku ç ı kacaktı aldı m ö nü nden hasana iç irdim hasan sı zdı kaldı biz buseyle kaldı k aramı zda biraz daha sessizlik oldu artı k ok yaydan ç ı kmı ş tı bussenin yanı na gittim saç ları nı okş ayı p arkadan kavradı m ve dudakları na yumuldum o da karş ı lı k veriyor sanki bir hayvan gibi somuruyordu diş lerimiz bile birbirine geç mek ü zereydi yatak odası na gö tü rdü m hı zlı ca atladı k yatağ a elimi amı na attı m sı rı lsı klam olmuş tu ü stü ndekileri yı rtarak ç ı kardı m inlemeye baş ladı sü tyan ve kilodunu da yı rtarak ç ı kardı m ç ı rı lç ı plaktı o da gö mleğ imii ç ı kardı dha sonra pijamamı ve kilotumu iindirdiğ inde ö nce bir durdu yutkundu sonra ö lç tü onun karı ş ı yle 2 karı ş geliyordu kalı nlı ğ ı na baktı iki elinin baş ve iş aret parmağ ı nı birleş tirdiğ inde kalı nlı ğ ı nı anca ö lç ebildi sonra bana baktı bu girer mi ki dedi neden girmesin dedim sen baş arı rsı n sadece biraz dayan dedim sonra dilini değ dirmeye baş ladı daha ö nce ağ zı na almadı ğ ı belliydi zaten istese de alamazdı dondurma gibi yalamaya baş ladı taş ş aklardan baş lı yor ucuna gelip ö nü r tarafı ndan tekrar iniyordu ben se ellerimi baş ı mı n arkası ndan bağ lamı ş zevkini ç ı karı yordum hiç bı kmzcası na aynı ş eyleri yapı yordu birden kocası iç eri girdi bizi o vaziyeteyken gö rdü baş ı nı ö ne eğ di ve yere oturdu ağ lamaya baş ladı adama ç ok ü zü ldü m buse yorganı gö ğ ü slerine kadar ç ekti yanı a gittim o da benimkini gö rdü irkildi birden hasan dedim ben yabancı değ ilim halini anlı yorum ama bu iş olacaktı hem artı k ben de onla evliyim dedim bö yle biraz konuş unca rahatladı alı ş mı ş gibiydi busenin yanı na gitti artı k seni hiç ü zmü ycem kavga etmiycem dedi yanağ ı ndan ö ptü busenin ü stü ndeki yorganı indirdi al semih o bu gecesenin dedi ben tekrar yattı m buse devam et dedim hasana baktı hasan baş ı yla onay verdi buse tekrar yalamaya baş ladı ama bu sefer daha bir coş kuyla yalı yordu amı ndan sularç eş me gibi akı yordu bana sen de benim kocamsı n artı k nolur beni bu yaraktan mahrum etme diyordu yatı rdı m bu sefer ben amı nı yalamaya baş ladı m sı rı lsı klamdı gö ğ ü sleri iki avcumu anca dolduruyoru sı kı p sı kı p bı rakı yordum sikimi amı na yasladı m biraz zorladı m yü ksek bi ç ı ğ lı k attı hasan tedirgin oldu ne oldu buse dedi biş ey yok hasan dedi semihdevam et lü tfen hayatı m dedi buse ç ok yavaş oynata oynata giriyordum buse altı mda kı vranı yor mı rı ldanı yor iç ine almak iç in kalç aları nı oynatı yor terliyordu 10 dk geç mesine rağ men yarı sı girdi amı nı n da baya sulanmı ş olması ndan istifade ile biraz alı ş tı rdı m resmen dahakı z gibiydi dibine kadar soktuğ umda buse resmen bulutlardaydı 3 veya 4 kez boş almı ş tı 25 30 dk aamı nı siktim sonra ben de boş aldı m bu arada gö ğ ü sleri ve dudakları benim diş lerimin iziyle doluydu boynu gö ğ ü sleri morarmı ş tı buse yatağ a resmen yapı ş mı ş tı hasana baktı m olayı m ş okunu ü stü nden atamamı ş tı karı sı nı gö zü nü n ö nü nde adeta parç alamı ş tı m hasan bana ö kü zü n trene baktı ğ ı gibi bakı yordu semih helal olsun sana bu kadı n dedi sağ ol hasan dedim sikimi ç ı kardı m buseden hala dikti hasan halabenim alete bakı yordu ı slak mendil getirdi al semih aletini sil dedi busenin de amı ndan dö ller gö t deliğ ine kadar inmiş ti onu da sildi buse bana sanki onu 1 saattir dö vmü ş ü m gibi kollar yanda bacaklar ayrı k hertarafı mosmor hareketsiz bakı yordu bir sigara yaktı m iç eri geç tim evde ç ı rı lç ı plak dolaş ı yordum vü cuduma da gü veniyordum tabi buse 2 saat sonra kalkabildi yataktan 2 saat tavana ö yle bakmı ş tı olayı n tadı nı ç ı karı yordu hasan da yanı ma geldi oturdu semih sen neymiş in ö yle kardeş dedi ya abartmaya gerek yok hasan dedim evde ö yle dolaş mam onu rahatsı z ediyor ama birş ey diyemiyordu buse biş iler hazı rlamı ş tı bize fı ndı k fı stı k ç erez ç ay getirdi yedik ü zerinde yine kapalı bir etek ve bluz vardı sikildikten sonra bana daha bir itaatetmeye baş ladı buse deyince sı ç rı yor panik yapı yor koş arak gidip geliyordu benartı k evin iç inde pervası zca busenin gö tü ne vuruyor parmaklı yordum yaptı kç a kı kı rdı yordu hasan duruma bozuluyor ama birş ey de diyemiyordu ben sadece bokserla evde dolaş ı yordum sanki ora benim evim olmuş tu adamları n yanı nda osurmaya bile baş ladı m buseyle hasan gü lü yorlardı o gece biz buseyle yattı k hasan baş ka odada kaldı yatmadan ö nce biraz daha seviş tik sabah bizi hasan uyandı rdı ikimizde ç ı rı lç ı plaktı k kalktı m duş a girdim buse de geldi hasan yollamı ş beni yı kası n diye hasan olaydan iice zevk almaya baş lamı ş tı buseyle beraber yı kandı k ç ı ktı k hasan biş iler hazı rlamı ş tı yedik ve yine dolaş maya ç ı ktı k bi ç ay bahç esinde oturduk ben hasana benimgö revim bitti istersen gideyim dedim hasan olmaz 3 gü nlü ğ ü ne anlaş tı k ama dedi buse zaten gö zlerimi iç ine yalvarı rcası na bakı yordu eve geldik buse yine ü zerine rahat biş iler giydi bense sadece kilot dolaş ı yor busenin sağ ı nı solunu elliyordum buse dedim hadi sana bi posta daha kayayı m olur dedi gö zlerindeki mutluluk sanki bir ç ocuğ un aylarca istediğ i oyuncağ ı elde etmiş cesine ç oktu alelacele kendini yatağ a attı ben de gittim bu sefer hasan da geldi bizimle buse indirdi sikimi kavradı daha bü yü memiş ken ağ zı na aldı yalnı z iç erde kalkı nca boğ azı nı doldurdu ç ekerken sikim diş lerine sü rttü acı dı baya sonra bidaha ağ zı na alamadı ama ç ok gü zel yalı yordu bugü n dolaş ı ken bir dondurma alı p antrenman yaptı rmı ş nası l yalaması nı istediğ imi sö ylemiş tim zeki kı zdı buse iyi kapmı ş dersini ç ok gü zel yalı yordu buse dedim ciddi bir ses tonu ile seni gö tten sikeceğ im bunu ö zellikle itira zetmemesiiç in sö ylemiş tim sert bir ton ile hasan ama dedi buse hemen tamam hayatı m ben de onu istiyordum zaten deyince hasan sustu ve meraklı gö zlerle izlemeye baş ladı hasan sen de iice sokul bak dedim yarı n ben olmı ycam sen devam etcen deyince buse nolur ö yle deme dedi hasanla gö zgö ze geldiler ve birbirlerinden utandı lar buse bana tutulmuş tu sonra buseyi domaltttı m normal inek gibi duruyordu belinden aş ağ ı ittirdim gö t deliğ inin aç ı lması iç in ayakları nı da iki yana aç tı m bö yle yapmazsan girmez dedim busenin gö t deliğ i ö nü mdeydi siyah ve kö rpeydi temizdi ve kokmuyordu oraları bile temizlemiş ti buse hisstemiş ti belki de yada onun da canı ç ekiyordu ö nce iş aret parmağ ı mı soktum biraz gitgel yaptı m rahatladı hasana biraz ı slak mendil getirmesini sö yledim getirdi biraz da krem sonra 2 tanesini soktum ama buse resmen ç ı ldı racaktı gö tü ne giren parmakları n zevkini değ il az sonra yapacağ ı iş i dü ş ü nerek zevke geliyordu muhtemelen ç ü nkü birisi bunu gö tü nden sikecekti sonra 3 parmak derken busenin delik alı ş tı baya deliğ i biraz daha kremledim sikime de sü rdü m biraz sonra yavaş yavaş zorlamaya baş ladı m hasana busenin ağ zı na biş ey vermesini sö yledim bir eş arp getirdi ve ağ zı na soktu ben ittirdikç e buse elini yatağ a vuruyor gö zü nden yaş geliyordu dibine kadar kö kledim biraz gitgelden sonra buse alı ş tı eş arbı ç ı kar dedim buse bu sefer ohlamaya baş ladı gö tü nü daire ç izdiriyor kası pkası p gevş etiyordu orospu tabi tadı nı almı ş tı kaç kez boş aldı ğ ı nı bilmiyorum yaklaş ı k yarı m saat sonra ben yine boş aldı m ama sat konusunu abartmı yorum geç boş alı yorum ben sonra sikimi ç ı kardı m busenin gö tü nden sikim kokuyordu bok olmuş tu busenin gö tü de hafif kanamı ş tı ç ı kardı ktan sonra geniş leyen delik bir sü re kapanmadı spermler dı ş arı ç ı kı yordu buse yine yü zü koyun kapaklandı hasan olanlara yine hayretle bakı yor ama zevk de alı yordu karı sı nı sakinlleş tirmeye ç alı ş ı yordu ben yine kalkı p banyoya gidip temizlendim ç ı kı p televizyon izledim biraz hasan la buse kalkmı ş lardı onlar da yanı ma oturdular bir sü re hiç konuş madı m onlarda konuş madı lar benden utanı yorlardı buse bir sü re sonra gaz yaptı kı pkı rmı zı olmuş tu utanma dedim gö t deliğ inin kasları gevş edi hakim olamaman normal sonra utancı ndan mutfağ a kaç tı bu iş i daha fazla uzatmamam gerekiyordu bunlar bu sefer benden ayrı lamayacaklardı benim de ankarada iş lerim vardı telefonum falan hiç biş eyim onlarda yoktu sadece msn adresimi biliyorlardı o da sorun değ il değ iş tirebilirdim hasana buseyi boş ı ycam dedim hasan kafası nı yere eğ di iç imden adama bak ya dedim herif iice alı ş tı karı sı nı bana yamı ycak diye geç irdim aslı nda buseye ilk baş larda aş ı k olmuş tum ama erkek değ ilmiyiz bi ö nden bir arkadan sikince aş k meş k bitti buse geldi yanı ma buseyi boş adı m buse ş ok olmuş tu ç ok ü zü ldü ağ lamaklı oldu o gece sabaha kadar boş amama rağ men siktim buseyi sabah uyurlarken gizlice ç ı ktı m evden birkaç ay olayı unutmaya ç alı ş tı m eski msn me girdim 1 ay sonra buse mesaj atmı ş boş anmı ş lar telefonunu falan bı rakmı ş beni ç ok sevdiğ ini yanı ma gelmek istediğ ini yazmı ş annesyle beraber yaş ı yorlarmı ş mesajı hemen sildim numara ve adrese bakmadan eğ er biraz daha onla takı lı rsam evlenebilirdim kendi duyguları ma da hakim olamı yordum ama ö yle bir kadı nla da evlenemezdim ki kafam allak bullak olmuş tu buseyi hala unutamamı ş tı m
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 08 25

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

nurayim

Nurayım.... Birkaç yıllık evli eşimle çok iyi geçiniyorduk. gençta yapmıyorduk biraz yaşayalım diyorduk. Bulunduğumuz mahalle çevremizden uzakta bir mahalle olduğundan eşim nurayın dekolte olması ve onu başkalarının dekolteli ve bol frikikli görmesi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımın mesaisi

Adım Burhan 24 yaşındayım, karım Pelin de 19 yaşında altı aylık evli mutlu bir çiftiz. Evleneli altı ay olmasına ragmen her gece sabaha kadar sevişir her türlü seksin tadını çıkarırız.Tek sıkıntımız benim bir ay kadar önce işimden ayrılmam. Sürekli a... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yapma dedim ama iş işten geçmişti

Selamlar sexmobilhikaye.net’un sevgili seks okurları.adım hande izmirde yaşıyorum 22 yaşındayım esmer çıtır çok tatlı bi kızım yeni bi iş yeri açıyorduk birgün annemle birlikte inşaata gittik yardıma binanın ince işleri yapılıyordu son rütuşlar yapılıyordu... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karimin marifetleri

Karimin marifetleri Merhaba,38 yasinda 8 yillik evli biriyim.Karim 34 yasinda ve 4 yasinda bir oglumuz var.Bundan 5 ay oncesine kadar bu tarz bir siteye evliligim,karim ve kendi ic dunyam ile alakali birseyler yazacagim aklimin ucundan bile gecmezdi.... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

guzel bir iliski

Güzel bir ilişki Selam ben mersin ve adanadan cem bir gün internete dolaşırken chate bir bayanla oldukça hoş ve düzeyli bir sohpete başladık. İkimizinde değer verdiği dürüstlük saygı ve insani değerlerdi bir birimize çk ısınmıştık o 30 yaşlarında evl... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

senegalli zenci(4)

Merhaba ben Nilgün artık beni tanıyorsunuz sizlere daha önce Sean`la yaşadıklarımı anlatmıştım.Geçen hafta kocam Faruk bayi toplantısı için perşembe günü 4 günlüğüne Antalya`ya gitti,benide annesinin evine bıraktı bende 4 gün boyunca kayınvalidemle k... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

mersinde fahise

Mersinde fahişe karımın son zamanlarda garip davranışları vardı karım 1.65 boyunda mavi gözlü sonderece güzel manken gibi bir kadındır onu gözümden bile sakınırım neyse gelelim konuya ... dalgın ve garip bir hali vardı bir gün onu banyoda mastürbasyo... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocasi agzini ben amini doldurdum

Kocasi Agzini Ben Amini Doldurdum selan ben serkan almanyada nrw de kalmaktayim ve dayimlarla yasiyorum bir restoranta calisiyorum gececi idim restorantta cok is olmadigi icin yanliz calisiyordum bir cift vardi daima oraya gelirlerdi zamanla samimile... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ozel evli sekreterim

Merhaba arkadaslar corbada bari benimde tuzum bulunsun dedim. Ben isadamiyim Hollandada kalmaktayim. haliyle isadami oldugumdan dolayi sekretere ihtiyacim vardi kesinlikle . suna inaninki ben hic kotu niyetle bir insani ise almam . Ben yakisikli 32 y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

gay çorap koklama

Evet bu tür hikayeleri seviyorum ama ben gerçekciyim yazacagım olay izmirde geçti.38 yaşında evli biriyim ama her erkek gibi gözümüm dışarda çünki istediğim fantaziyi kendi evimde yaşayamıyorum.Ramazan ba... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.