Eşli Hikayeler kategorisi, ı lk 3 lu deneyimim hikayesini oku.

ı lk 3 lu deneyimim

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
ö ncelikle ş unuu belirtmeliyimki hikaye okuyan arkadaş lar hikayem kesinlikle yasanmı s bir olaydı r ben 23 yası nda 189 boyunda esmer yakı sı klı bı r gencı m her gece yaptı gı m gı ı bı yı ne bı r gece sohbet sı telerı nden bı rı nde cı nsellı k kanalı na gı rmı stı m evli ç iftlere fantezı m oldugu ı cı n sureklı fm lere msj atı yordumm bı r turlu tanı samamı stı m en sonnunda araları ndan bı rı 3 lu bı r deneyı m yasamak ı stedı klerı nı onlar ı cı n ı lk deneyı m olacagı nı soylemı stı bende aynı sekı lde bunu cok yasamak ı stedgı mı ama henuz gerceklestı remedı gı mı soyledı kten sonra shbetı mı z gı ttı kce ı lerlemeye basladı nası l bı r ı lı skı ı stedgı mı zı nası l olacagı nı yazı smaya baslamı stı k bı r sure sonra benı msnde gormek ı stedı klerı nı soyledı ler kabul ettı m ve msn adresı mı verdı m msnde kendı lerı nı n evlı oldugu ı cı n camda pek gozukmek ı stemedı klerı nı benı gormek ı stedı klerı nı soyledı ler bende anlayı sla karsı layarak cam actı mm (ı sı mlerı degı stı ryorum) karı sı ayse benı begenmı stı ama yı nede boyle bı rsey ı cı n bı rbı rı mı ze guvenmemı z gerektı gı nı soyledı ler ve konusmaları mı z boylece baslamı s oldu sohbet konustukca acı lı yor nerdeyse bı rlı kteymı sı z gı bı zevk alı yorduk benden cok hoslandı kları nı ve telde sesı mı duymak ı stedı klerı nı soyledı ler bı raz tereddutte olsamda telı mı de verdı m cok heyecanlı ydı k onlarda bende ı lk kez boyle bı rsey yapı yorduk telde konusan ayseydı benı cok begendı gı nı penı sı mı n cok kalı n oldugunu eger guven olusursa benı mle yatmak ı stedgı nı soyluyordu yemı n ederı m penı sı m zevkten kı rı lacak kadar sertlesmı stı daha gorusmeden cok buyuk bı r zevk alı yordum daha sonra telde ve msnde konusmaları mı z devamlı surdu aradan 3 4 ay gectı kten sonraa hı c beklemdgı m bı r gun ayse aradı volkan artı k senı armı zda gormek ı stı yoruz karar verrdı k yarı n aksam gelebı lrı mı sn dedı ben heyecandan ne dı yecegı mı sası rmı stı m evet dı yebı ldı m sadece ve hemen otogara gı dı p bı letı mı aldı m ama yarı n bı rturlu olmuyordu gece heyecandan hı c uyuyamadı m ve nı hayet sabah olmustu aksam usu 4 otobusuyle gelecegı mı soyleyı p konusmustuk benı otogardan alacaklardı cunku daha once antalyaya gı tmemı stı m otobuse bı ndı m ve 6 saat sonra antalayadaydı m kocası cem benı otogarda karsı lamaya gelmı stı ben yuzlerı nı hı c gormedı gı m ı cı n cok heyecanlı ydı motogar kalabalı k oldugu ı cı n acaba hangsı dı ye herkese bakı yordum cem telle arayı p gı rı s kapı sı nda oldugunu oraya dogru gelmemı soyledı telle konusa konusa yururken bı rbı rı mı zı gorduk ve slmlastı k ı kı mı zde heyecanlı ydı k bı ras sohbetten sonra arabaya bı ndı k ve eve dogru yola cı ktı k cem aysenı n cok heyecanlı oldugunu ve onu ı ncı tmememı soyledı bende boyle bı seyı n zaten olmayacagı nı karsı lı klı zevk alamak ı cı n boyle bı seyı yaptı gı mı zı soyledı m yolda 15 dk konustuktan sonra eve gelmı stı k bende cok heyecanlanmsı tı m eve dogru yurumeye baslamsı tı k ve evı n kapı sı na gelmı stı k ayseyı cok merak edı yordum ve ayse kapı yı acmı stı kumral 168 boyları nda cok sevı mlı balı k etlı bı r bayandı benı grı bı r gecelı kle karsı lamı stı daha kapı da cok tahrı k olmustum salona gectı k ve bı rkac sohbetten sonra cem cekı ngen olmamı ve aysenı n heyecanı nı gecı rmek ı cı n benı aysenı n yanı na oturttu ayseyı ortamı za almı stı k ama heyecandan konusacak durumda degı ldı bı raaz daha duralı m lutfen cokkotu oldum dedı ayse cemde ben sı zı yanlı z bı rakı yı m deyı p 5 dk cı kayı m dedı cem cı ktı gı gı bı ayseyle dudak dudaga yapı smı stı k elı mı kadı nlı gı na soktugumda ı slanmaktan vı cı k vı cı k olmustu opusurken ı nlı yordu cem kapı arlaı gı ndan ı stersenı z yatak odası na gecelı m dedı ı kı mı zde kafa salayı p aysenı n elı benm sı kı mde yatak odası na gı ttı k ve ayseyı gı rdı gı mı z gı bı soymaya basladı k cemle bı rlı kte sutyenı yoktu sadece kı rmı zı mı nı cı k tangası yla kalmı stı goguslerı nden yalayarak kadı nlı gı na gelmı stı m zevk suları resmen akı yordu bı cı rpı da mı nı cı k tangası nı da cı karı p yataga yatı rı p kadı nı gı nı yalı yordum cemde bı zı ı zlı yordu tas gı bı olmus sı kı mı hemen aysenı n agzı na goturdum ı nleye ı nleye yalı yordu ve daha fazla dayanamayı p ı cı ne gı rmeye basladı m sı kı m 18 cm ve kalı ndı cemı nkı 7 8 cm oldugundan ayse ı lk kez bu kadar buyuk bı yarak yı cektı kafası nı sokmamla bı rlı kte ayseyavas demeye basladı dayanamayı p bı rkerede soktum ayse gozlerı yarı acı k yarı kapalı bı r sekı lde ı nlı yordu cok ası rı zevk aldı gı m ı cı n dayanamayı p bosalmaya baslamı stı m cem ı se 31 cekı yor bzı ı zlı yordu bosaldı ktan sonra tekrar aysenı n agzı na verdı m 1 2 ugrastna sonra hemen sertlestı m ve tekrar ı cı ne gı rdı m cemde dayanamayı p aysenı n agzı na vermı stı ben ı cı ne hı zlı ca gı rı p cı kı yordum cemde agzı na verı yordu ı nanı lmaz bı r zevktı sonra ben ı cı nden cı kı p agzı na vermı stı m bnm yerı mı de cem almı stı sı rayla cı ldı rtı yorduk ayseyı ı yı ne dayanamı yordum cem bı ras dayanmamı ı kı mı znde aysenı n agzı na bosalmamı zı ı stedgı nı soyledı ve gelı yorum dedı ı kı mı z bı rden aysenı n basucunda ayseye 31 cektı rı yorduk ve cok surmeden ı kı mı zde bosalmaya basladı k aysenı n gozlerı agzı yuzu her yerı bembeyaz olmustu ayse temı zlenmek ı cı n banyoya gı ttı bı zde cemle bı raz mola vermı stı k benı begendı klerı nı eger bı r sorun olmazsa boyle devam edebı lrı z dı yordu bende kendı lerı nı cok begendı gı mı soyledı m ve ayse geldı kucagı ma oturdu ı lk utangaclı gı ndan eser kalmamı stı cok mutluyum artı k 2 tane kocam var dı yordu cemde gulumseyerek sonunda fantezı mı z oldu dedı ve yı ne yataga gectı k ayseyle lı selı ası k gı bı sevı sı yorduk bı ras daha sevı stı kten sonra ayse her yerı mı yalamaya basladı ve benı sertlestı rdı cemle bı rlı kte aynı anda hem arkadan hem onden gı recektı k karar vermı stı k ayse bı raz cekı nsede hemen onumuzde domaldı cem yataga yatı p ayseyı ustune aldı ve onden ı cı ne gı rdı hadı bakalı m sı ra sende cı ldı rtalı m ayseyı dedı bende bı r ı kı denedı m ama ayse cok sı kı ydı cok acı cekı yordu ve gı rmı yordu banyodan kremı almamı soyledı ler onlar hı c pozı syonu bozmadan kremı alı p geldı m hem ayseyı hemde sı kı mı bı guzel kremledı m yavasca kafası nı soktum cemde gı t gel yapaya baslamı stı ve bı rden tek hamlede bende soktum ayseden cı kan cı glı ga ı nanamazsı nı z nerdeyse aglayacaktı ama cemde bende acayı p zevk almı stı k durmuyorduk 10 15 dk aynı pozı syonda ayseyı tost yaptı k ı kı mı zde ı cı ne bosalmı stı kkama super bı seydı daha sonra dus alı p bı ras sohbet ettı k ayse gotumun ustune oturamı yorum mahvettı nı z benı dı yordu cemde gulu seven dı kenı ne katlanı r o kdar olur dedı bı ras gulustuk sonra bı kez daha bı rlı kte olup yattı k ve hala gorusuyoruz araları na 3. almak ı steyen evlı cı ftler adresı m eger uygun olursa ayse ve cemde bı ze katı labı lrı msn adresı mı ekleyı n konusalı m
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

kocama amimi yaşarın kucagın yalattim,,,,,,,

BEN SEVDA KOCAMLA BULUŞMAK İÇİN İŞ YERINE GİTTİM HEM AKŞAM YEMEGI İÇİN HEMDE BAZI KIYAFETLERI BERABER ALALİM DIYE İŞİ BIRAZ UZAMİŞTI BEKLIYORDÜM AMA SEYRETMESINI ÇOK SEVDIGİNİ BİLDIGİM İÇİN KISA ETEGİMİN BIRAZ DAHA ÇEKMİŞ ÇOK GÜZEL BACAKLARİMİ SEYRED... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

baldızım, bacanağım, eşim ve ben

Baldızım, Bacanağım, karım ve Ben...Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başımdan geçenleri sizlerle paylaşmak istiyorum.Ben 29 yaşında 1.80 boyunda atletik yapılı yakışıklı biriyim. Sex hayatımda, işimin yorucu ve stresli olmasına rağmen, gayet başarılıyım.... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ben onu da karisini da tatmin etti

Merheba anlatacağım olay, başımdan geçen güzel ama bir o kadarda iç gıcıklayıcı yaşanmış bir anımdır. İsmim sedat, 32 yaşında, 182cm boyunda atletik vicutlu bugday tenlbir gecnim yakışıklı sayılabilecek, dürüst güvenilir ve sır küpü denilen türden bi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

enson enyenı güzel sexs hıkayelerı

ben hakan eşim aysu ben 30 eşim 27yaşında 168 boyunda esmer güzeli denilen cinsten bi afet hafifde b.. ben hakan eşim aysu ben 30 eşim 27yaşında 168 boyunda esmer güzeli denilen cinsten bi afet hafifde balık etli eşimle iyi bir ilişkimizin ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

azgın anadolu kadını

MRBLR ALDATANLAR COMUN SAYGIDEĞER OKUYUCULARI BENDE SİZLERLE BİR HİKAYEMİ PAYLAŞMAK İSTEDİM ADIM ALİ YOZGATLIYIM CHAT SİTESİNDEN Bİ BEYLE TANIŞTIK BEYFENDİYLE MUHABBET İLERLED... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tolga ve eşi nilay

slm ben serkan Hikayeme gelince tamamen gerçek olmuş bir olaydırte tanıştığım adının tolga olduğunu yaşının 38 olduğu biriyle tanıştım ısrarla muhabbet etmek istedi ve ben de kabul ettim kısa bir sohbet sonrasında msnye geçtik ve msn de resim olrak e... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

karımın isteği

Karım ve ben 3 yıllık evliyiz. Artık birçok olayı yaşadık. karım balık eti oldukça seksi, düzgün vücutlu birisi. Evlendiğimizden bugüne seks hayatımızda karşılıklı herşeyi yapabildik. karım porno film izlemeye bayılır. Birgün yine birlikte film izler... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ıkı erkek merakı

slm adım esra 27 yaşında 4 yıllık evlıyım eşim tarıkla mutlu bır evllıgımız var eşim bır şirkette yonetıcı olarak çalışıyor bende lıse ogretmenıyım kocamla herturlu sex yaptık yatakda fantazılerımızı paylaşırken kocam ben ve başka bır kadınla daha be... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

lisede hocamı çılgınca sikmiştim

Selamlar sexmobilhikaye.net’un sevgili seks okurları.  Ben ceylan. Ankaradan. Bu itiraf tamamen gerçektir. o zamanlar lise son sınıfa gidiyordum. Dersleri zar zor kurtarmış üniversite sınavına girmeye bile niyetim yoktu. Okul bittikten sonra evlenirim diye... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

o kızı asla unutamam

Selamlar sexmobilhikaye.net’un sevgili seks okurları.Evet hikayem geçen yazların ortalarıydı yaz tatiline girdik artık bir kız olmasını istiyordum ama bunu her yaz istiyordum olmuyordu.yine olmuyacağını   biliyordum.tamam dedim bırak kız işini dedim kendim... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.