karı mla maceraları mı z son macera 2

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 811 10 85
tekrardan selam arkadaş lar son yazdı ğ ı m maceramı za uzun bir ara vermek zorunda kaldı m.kusura bakmayı n ç ü nkü tatile ç ı ktı k.neyse kaldı ğ ı mı z yerden devam edelim.en son harun karı m ebru yu balkonda sikip dö llerini amı nı n iç ine akı tmı ş tı .karı m hemen banyoya gitti duş almak iç in harunsa salona benim yanı ma geldi.yarı m saat kadar sohbet ettik.bu arada karı m duş tan gelmiş ti ü zerinde sadece havlu vardı .harun bana dö nü p-selim kusura bakma ama bö yle bir kadı n burda dururken sen sohbet etmek pek iç imden gelmiyor. dedisonrada karı mı n elinden tutup -gel yavrum yatağ ı mı za gidelim senin amı nı sabaha kadar dö llerimle sulamak istiyorum dedi.ve beraber yatak odası na girdiler.yaklaş ı k 5 dakika sonrada karı mı n inlemeleri gelmeye baş ladı .ben orda kanapede uyumuş um.bir ara tuvalet ihtiyacı iç in uyandı m hava aydı nlamı ş tı .tuvalete giderken yatak odası nı n ö nü nden geç tim.ikiside ç ı rı lç ı plak uyuyolardı .ben tuvaletimi yapı p dö ndü m yine kanapeye uzandı m.bir zaman sonra birinin dü rtmesi ile uyandı m.harunun karı sı beni uyandı rmaya ç alı ş ı yordu bana susu iş areti yaparak ç ağ ı rdı yatak odası nı n kapı sı na geldik ve izlemeye baş ladı k.karı mla harun yarı uykulu haldeydiler.karı m yan yatmı ş ve kalç aları nı geri doğ ru ç ı kartmı ş tı harunda karı ma yaklaş arak kalç aları nı n arası ndan yarrağ ı nı amı na sokmuş yavaş yavaş girip ç ı kı yordu ama ikisininde gö zleri kapalı ve dediğ im gibi yarı uyur haldeydiler.bu manzarayı biraz seyrettikten sonra harunun karı sı daha ö ncede dediğ im gibi gidecek olması ndan dolayı hazı rlanmaya baş ladı .ben solondaki kanepeye oturdum tv falan actı m.yaklaş ı k yarı m saat sonra harunun karı sı hazı rlanmı ş tı .cı karken yatak odası na haruna seslendi.harun uyandı geldi ve karı sı nı yolcu etti.benim yanı ma geldi biraz lafladı k sanı rı m yarı m saat kadar daha sü re geç miş ve saat 12 oluyodu.harun bana-saat epey lmuş ya ben ş u fı stı ğ ı uyandı rayı m kahvaltı mı zı yapalı m. dedisonra yatak odası na geç ti odaya girdikten 5 dk sonra ş ak ş ak sesleri ve karı mı n inlemeleri duyulmaya baş ladı .ben wc gitmek iç in yatak odası nı n ö nü nden geç erken baktı ğ ı mda harun karı mı yatağ ı n ucuna domaltmı ş sert bir ş ekilde sikiyodu.bu sikiş ten sonra sı rayla duş aldı k ve kahvaltı mı zı yaptı k.bu arada saat 3 e geliyodu.karı m haruna-ee harun bu gü n neler yapı caz bakalı m. dediharunda-bugü n iç in ç ok gü zel sü rprizlerim var ama bilmem kabul edermisiniz. dedikarı m-anlat bakalı m kabul edicekmiyiz.harun-anlatı rsam sü rpriz olamaz kikarı m-nası l olacak ya o zaman.harun-size biş i sorayı m.bunu kabul ederseniz bu iş olacak demektir.karı m ve ben-sor bakalı m.harun-benden baş ka biriylede olurmusunbu soruyu soran harun bizim birbirimize baktı ğ ı mı zı gö rü nce -ben bi tuvalete gideyim siz bu arada kararı nı zı verin.dediharun gidince aramı zda konuş tuk ve bizim kuralları mı z dahilinde kabul etme kararı aldı k.harun tuvaletten dö nü nce-ee cevabı nı z nedir. dedikarı m-canı m olur ama bizimde ş artları mı z var.harun-sö yle bakalı m aş kı m neymiş ş artlar.karı m-birincisi anal kesinlikle yapmam bu konuda garanti verirmisin.harun-canı m istemediğ in hiç biş i olmı ycak.karı m-birde aynı anda iki kiş i ile olmam dediharun-ok zaten sü rprizimdede bö le biş i yok.karı m-o zaman anlaş tı k. dedibu konuş madan sonra karı m ben biraz dinleneyim anlaş ı lan bu gece ç ok yorulucam dedi ve yatakodası na gitti.harunda akş amki sü rpriz iç in hazı rlı k yapması gerektiğ ini sö yleyip ç ı ktı .bende kanepede tv izlemeye devam ettim.bir ara uyumuş um uyandı ğ ı mda saat 7 oluyodu.banyodan su sesi geliyordu yatak odası na baktı ğ ı mda karı mı n yatakta olmadı ğ ğ ı nı gö rdü m az sonrada bayodan cı ktı .-canı m harun aradı ve her ş eyin hazı r olduğ unu saat 9 da bizi almaya geleceğ ini sö yledi. dedibende-tamam canı m sen hazı rlı klara baş lamı ş sı n zaten. dedimkarı m-harun telde neler giymemi istediğ ini sö ledi ona gö re hazı rlanı cam .dediyaklaş ı k bir saat kadar sonra karı m yatak odası ndan cı ktı ama benim bile aklı mı baş ı mdan aldı .karı m siyah ç ok ç ok kı sa bir etek giymiş ti bacakları nda iri delikli yine siyah file ç orap ojeli parmakları nı acı kta bı rakan yü ksektopuklu bir ayakkabı ama topukları baya yü ksekti.ü st tarafı nda ise yine siyah ama tü l denecek kadar ince sı rtı nı komple acı kta bı rakan ö nde ise gö ğ ü slerinin arası ndan gö bek deliğ ine kadar uzanan dekoltesi olan bir bady giymiş ti.makyajı ve saç ları muhteş emdi.parfü mü nü n kokusu sanki ondan ö nce gelmiş ti odaya.ben-hayatı m harika olmuş sun valla seni bu halde gö rü p aleti kalkmı yacak erkek tanı mı yorum dedim.oturup biraz sonbet ettik merakla harunun sü rprizinin ne olabileceğ ini konuş tuk.bu arada zamanda ilerlemiş ti ve kapı nı n zili ile sohbetimizi kestik.gelen harundu karı mı gö rü nce oda gö zlerini alamaz oldu.beraber harunun arabası na bindik.ve bizi disco bar tarzı bir yere gö tü rdü .bu yerde yaklaş ı k 2 saat kadar yedik iç tik eğ lendik bu aradada harun sı ksı k telle konuş uyordu.karı m hafif ç akı r keyf olmuş tu.saat 12 ye doğ ru gelirken harun-kalkalı m artı k ve gecenin sü rprzini yaş ayalı m dedi.kalktı k ve tekrar arabaya binip yola ç ı ktı k yaklaş ı k 20 dk sonra.bir cafenin ö nü nde durduk cafenin iç i loş tu.ve gö rdü ğ ü m kadarı ile iç erde 3 kiş i vardı .daha sonra biz arabadan indik ve harunun yol gö stermesi ile cafeye girdik.harun bizi bir masaya oturttu ve diğ er adamları n yanı na gitti sonrada hepberaber bizim yanı mı za geldiler.hepsiyele bizi tanı ş tı rdı .isimleri kaan,aytaç ve niyazi olan arkadaş larla tanı ş tı ktan sonra bizi ç ağ ı rdı ve bizimle beraber cefenin en arka tarafı na doğ ru gittik zaten ç okta bü yü k bi yer değ ildi.cafenin en arkası nda olmamı za rağ men diğ er adamları n seslerini ve konuş maları ı duyuyorduk.karı mı n ç ok seksi olduğ undan bahsediyolardı .karı m-harun bu kadar kiş i olduğ unu sö ylememiş tin. dediharun-merak etme bana gü ven dedi vesü rprizini acı kladı .dediki-eğ er kabul edersen biz bu arkadaş larla burda kumar oynı ycaz ve sende bu oyunda ortaya konan ö dü l olacaksı n.ama ö yle kumarı kazanan seni sikecek anlamı nda değ il.dedikarı m-nası l ya.diye sorduharun-poker oynı ycaz selimde oynı ycak.herkes gercek paralarla oynı ycak.yani gercek bir kumar.selime oyuna baş larken aramı zda topladı ğ ı mı z 2000 tl yi vericez selimin oyundaki parası bu sexmobilhikaye.netlerde 5.000 er tl ile oynı ycaz.ş ansı varsa hepimizi yener.ş ansı yoksa para bittiğ inde para kazanmak iç in bizlere biş iler vermesi gerekecek.dedikarı m-ç ok hoş uma gitti heyecanlı olucak dedi.bunun ü zerine harun diğ er adamlara okeyi verdi ve hemen ortam hazı rlanmaya baş ladı .hemen cafenin perdelerini ç ekip arkatarafa yuvarlak pikeli bir masa getirdiler sadece masanı n ü stü ndeki bir lamba acı ktı .hemen masanı n yanı nada bir ü ç lü koltuk koydular.karı ma harun-ister kocanı n arkası nda dur ister bu koltukta otur dedi.sonra oyun baş ladı .ilk yarı m saat biraz kazandı m biraz kaybettim.param 2200 tl idi.yarı m saatten sonra kaybetmeye baş ladı m.bir ara elim ç ok iyiydi ve sü rekli para sü rdü m ortaya ortada yaklaş ı k 5.000 tl olmuş tu.ve kaybettim tabiiki.elimde 700 tl kalmı ş tı .bir sonraki el onuda kaybettim.artı k oyuna girmem iç in param yoktu ve karı mı n biş iler yapması gerekiyordu.harun-arkadaş lar ilk olarak hepimiz yü zer lira verelim ebru garsonluk yapsı n bize.dedihepsi kabul edip ö nü me 100 er tl attı lar.ben ebruya dö ndü m.karı m-ç ok az ama bu para.dediniyazi-yarum bir garsonun kaç liraya ç alı ş tı ğ ı nı biliyomusun sen ç ok bile verdik.dedidiğ erleride onayladı .karı m mecburen kabul etti.oyuna baş lamadan sonradan cefenin sahibi olduğ unu ö ğ rendiğ imiz aytaç karı ma iç ecekleri ve malzemeleri falan gö sterdi ve tekrar oynamaya baş ladı k.az sonra oyun yine kı zı ş tı ben tü m paramı yine sü rmü ş tü m.ama aytaç dahada yü kseltti 200 lira daha sü rdü .hepsi kabul ettiler ortada toplam 2800 tl vardı .ben tü m paramı koyduğ um iç in o oranda girebildim.herkes actı bi tek harunla ikimiz kalmı ş tı k ikimizinde eli aynı ç ı ktı acı nca ve ben 1000 lira harunda 1800 lira aldı .neyse bu arada herkes karı mdan iç ecek biş iler istemiş ve karı mda getirmiş ti bu arada.ben yine kaybettim ve elimde sadece 200 lira vardı .elim iyi idi fakat 100 lira daha sü rmem gerekiyodu.bu arada niyazi karı mdan bir duble daha vski istedi karı m getirdi.niyazi teş ekkü r etti ve-ben vereyim yü z lira senin yerine ama karı n el bitene kadar benim yanı mda dursun dedi.karı m-tamam dedi.ve oyuna devam ettim.ama niyazi parayı verir vermez elini karı mı n bacakları nda gezdirmeye baş lamı ş tı .konuş ma sı rası ona gelince 100 lira daha arttı rdı .ve-selimin giriş i benden derken elini karı mı n kalç aları na attı .5 dk sonra el bitti malesef kaybetmiş tim.hiç param yoktu.oyun tekrar baş ladı .aç ı lı ş ı aytaç 100 lira ile yaptı .kaan karı mı yanı na ç ağ ı rı p eline aldı ğ ı yü zlirayı karı mı n bacakları nı kalç aları okş ı yarak tangası na sı kı ş tı rdı ve git kocan bu parayla oyuna girsin ama sen gei gel dedi.oyun devam ederken karı mı okş amaya devam etti.bir ara yine para sü rmem gerektiğ inde bana orta parmağ ı nı gö sterdi.bende tamam dedim.parayı verdi benim yerime bu arada bende karı ma bakı yodum yü zü değ iş ti birden gö zlerini kapadı .dikkatli baktı ğ ı mda kaan ı n parmağ ı nı karı mı n amı na soktuğ unu farkettim.neyse bu elde karı m amı nı parmalatarak geç ti ve yine kaybettim.yeni oyun baş ladı ğ ı nda niyazi-selim bö le posta posta para vermekle olmuyo gel ben sana oyun baş ı nda 500 tl vereyim.bu el bitene kadar karı n bana sakso ç eksin dedi.ben karı ma baktı m.okeyi alı nca tamam dedim.niyazi hemen sandalyesinde biraz pozisyonunu değ iş tirdi ve karı mı masanı n altı na soktu.karı m niyazinin fermuarı nı aç ı p yarrağ ı nı ç ı kardı .oldukç a kalı n ve uzun bir yarrağ ı vardı .oyun bitene kadar karı m masanı n altı ndan cı kmadı .yine kaybettim.(daha sonra harun diğ er arkadaş larla anlaş tı kları nı ve beni hile yaparak yendiklerini anlattı )yeni oyun baş larken kaan da bana sakso ç eksin ama ben 300 veririm sexmobilhikaye.netcburen kabul ettik.her el kaybediyodum.diğ er elde aytaç a sakso ç ekti ama o 200 verdi.sonraki el kaan kucak dansı yaptı rdı 300 tl verdi.ama yarrağ ı pantolonunun iç indeydi.bi sonraki el niyazi banada kucak dansı yapacaksı n 500 vericem ama yarrağ ı m dı ş arda olacak ne sen nede ben elimizi kullanmı yacaz dedi.niyazinin yarrağ ı kazı k gibiydi ve dimdik yukarı bakı yodu karı m kucağ ı nda dans ederken oturmaya ç alı ş ı rken zorlanı yordu.az sonra niyazinin yarrağ ı nı n kafası parlamaya baş ladı karı mı n amı ndan akan sularla ı slanmı ş tı .karı mda ç ok tahrik oluyodu.elin uzun sü rmesi iç in niyazi elinden geleni yapı yodu.sonunda bitti.ama niyazi hı zı nı alamamı ş tı .hemen-1000 tl vericem ama yine aynı ş artlar ama tanganı ç ı kartacaksı n dedimecburen kabul ettik ve oyun baş ladı .1 dk geç memiş tiki karı mı n yü ksek sesle inlemesini duyup hepimiz onlara baktı ğ ı mı zda karı mı n niyazinin yarrağ ı iç ine alarak oturduğ unu gö rdü k.bunu gö ren diğ erleri oyunu ç abuk bitirdiler niyazi boş alamadan kaldı .aytaç atik davrandı ve -10 dk domaltmak istediğ ini 1000 tl vereceğ ini sö ledi.diğ erleri oyunu bı rakmaması gerektiğ ini sö yleyerek itiraz ettiler.aytaç -siz merak etmeyin hem oynarı m hem domaltı p sikerim.dedinası l yapacaktı bende anlamadı m.hemen karı mı yere domalttı sandaliyesini olduğ u yere.karı mı n kalç aları dı ş arda diğ er kı smı masanı n altı nda kalmı ş tı .aytaç hemen fermuarı ndan yarrağ ı nı ç ı kardı orda bulunanlardan en uzun yarrağ ı olan aytaç tı gö vdesi pek kalı n değ ildi ama yarrağ ı nı n kafası aynı mantar gibiydi ve acayip kalı ndı .hemen karı mı n amı na geç irdi.gercektende hem oynadı hem ç atı r ç atı r sikti karı mı .bu arada karı mı n inlemelerinden bi kaç kere boş aldı ğ ı nı anlamı ş tı m.hepsi sı ra ile karı mı siktiler harun hariç .oyun sı rası nda borç ta vermeye baş ladı lar.saat sabah 5 e doğ ru son eli oynayacağ ı mı zı sö lediler.tam 12.000 tl borç lanmı ş tı m.harun-ş imdi son eli oynı ycaz.12.000 tl borcun var.sen kazanı rsan ortaya bizde toplam 12.000 tl koyuyoruz borcun silinir ve ortadaki para senin olur biz kazanı rsak borcun gene silinir ama karı nı n ü zerinden hep beraber bi kere daha geceriz dediben itiraz edip 4 e karş ı tek kiş i oynayamı ycamı sö ledim.onlarda kabul ettiler ve niyazi ile teke tek oynadı k ve yine kaybettim.niyazi hemen karı mı masanı n ü zerine yatı rdı bacakları nı omuzları na alarak yarrağ ı nı geç irdi.ş akş ak vura vura sikmeye baş ladı karı m bu durumdan cok memnundu.10 dk kadar siktikten sonra yerini aytaç aldı .10 dk sonra kaan sonra harun.sı rayla karı mı n bacakları nı omuzları na alı p siktiler ama boş almamı ş lardı .ç ü nkü daha ö nce hepsi boş almı ş tı .iyice karı mı n amı nı n tadı na varmak istiyolardı .sı ra yine niyaziya gelince karı mı masadan alı p koltuğ a domalttı ve ç ok sert bir ş ekilde kası kları nı karı mı n kalç aları na vuravura sikmeye baş ladı karı mı n inlemekten sesi kı sı lmı ş tı .domalmı ş olan karı mı n kalç aları na vura vura hepsi siktikten sonra karı mı yere oturttular ve etrafı nı sarı p sı rayla ağ zı na vermeye basladı lar.ç ok gecmeden hepsi neredeyse aynı anda karı mı n yü zü ne saç ları na omuzları a boş aldı lar.karı m lavobaya gitti zorlanarak temizlenmek iç in herkes toparlandı .az sonra karı mda lavabodan geldi.teker teker hepsi elimi sı karak teş ekkü r etti.sonrada karı ma teş ekkü r ettiler ama karı mı ö prek kalç aları nı sı karak teş ekkü r ettiler.sonra harun bizi aldı ve evine gö tü rdü eve girdiğ imizde sabah olmuş tu.karı m haruna sü rprizi iç in ç ok teş ekkü r etti ve onlar yatak odası nda ben yine kanepede uykuya daldı k.evet arkadaş lar bu anı burda bitmedi ama ş imdilik bu kadar devam edicem.daha ö nceki anı larda ö nemle belirtttiğ im bir konuyu yine yazı ı yorum.arkadaş lar bize ulaş mak istiyorsanı z bı raktı ğ ı mı z adresi msn olarak sexmobilhikaye.nete nası l farklı heyecanlar yaş atacağ ı nı zı anlatan mail yollayı n.direk msn ekleyen arkadaş larla sexmobilhikaye.net yazdı kları maille bizi etkileyen arkadaş larla gö rü ş mek istiyoruz.bu siteye hikaye olarakta yazabilirsiniz yada bize yollayacağ ı nı z bize yaş atacakları nı zla ilgili yazı yı da hikaye gibi yazı sexmobilhikaye.nete ulaş manı z iç in yani mailleriniz iç inebruselim2002hot anladı nı z.ama bu msn değ il.sadece mail.
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 811 10 85

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

kocamın kankası

ben serpil istanbulda yaşayan 29 yaşinda oldukca sexi ve arzulu biriyim eşim bir şirkette çalışıyor ve işleri oldukca yogun ama bu sex hayatımızı etkilemiyor neyse sürekli farklı sex cdleri getirirdi evde seyreder sonrada uygulardık . bir gün getirdi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sicak hava

Sicak hava Merhaba bir yaz günü sabahci calismis isten yorgun bir sekilde eve gelmistim karim balkonda uzanmis günesleniyordu üzerine askili bir penye gögüslerini hafifce acmisti altinda ise mini bir etek vardi. Merhaba öpücügü aldiktan sonra bir sey... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

eşimi izlemek istiyorum yalanırken

Ben 28 yaşında 1.76 boyunda 70 kğ olan bir erkeğim eşim ise 165 boyunda 55 kğ küçük ele avuca sığan göğüsleri ile ben deli eden bir bayandır.. onu seyretmek istiyorum yalanırken ama bu konuyuona hiç bir şekilde açamıyorum korkuyorum tepkisinden ama y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

netten gelen seks

Netten Gelen Seks Evet bu tür hikayeleri seviyorum ama ben gerçekciyim yazacagım olay izmirde geçti.38 yaşında evli biriyim ama her erkek gibi gözümüm dışarda çünki istediğim fantaziyi kendi evimde yaşayamıyorum.Ramazan bayramını birinci günüydü bayr... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

Karima Jigolo Tuttum

Merhaba ben murtaza,almanyadan yaziyorum.esim ayse almanya dogumlu 1,62 boyunda etine dolgun 58 kilodur.gögüsleri bir avuc icini dolduracak kadardir ve kalcalari dolgun ve sertdir.esimle yaklasik 10 yildan beri evliyiz. seks hayatimiz gayet normal sa... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

aysun ve mert

Ben nete tanıştım mertle konuşuyorduk ve uzun süre konuştuk tansonra karısın iletanıştırdı bundan öncede benim kimlerle yatımı felan sormuştu ve karu aysun latanıştımızda ben antalyadaydım tabi karı konuşuyrduk numaramı istedi verdim beni gizlinodan ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kocamın arkadaşıyla kocamuyurken

mrhabalar ben nevin yazdıklarım gercekti isteyen inanır istmeyen inanmazz kocamın bir arkadaşı daha önceden tanışıyordukkk.Köyde oturuyordu.Adı murat Bir akşam üstü eşimle geldiler o akşam bizde kalacağı belliydi yemekten sonra dışarı cıktılaaar geld... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sikiş hikayerli

Karim ve ben yaklasik 18 yildir evliyiz. Songül evlendigimizde bakire ve pek seks tecrübesi yasamamis biriydi. Son bir kac yildir cok fazla calisarak iyi bir tatil icin gerekli parayi biriktirdik ve Kibris’a tatile gitmeye karar verdi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kol gibi yarak

| Bes yillik evli olmamiza ragmen sex yasantimiz cok iyi gidiyor.Bende kocamda sexe düskünüz.Almanyada Ulum sehrinde yasadigimiz halde hafta sonlari München,e alis verise gittigimizde kimsenin bizi tanimamasindan da istifade edip sex dükanlarini dola... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

tatile davet

geçen yaz tatilinden önce nete ilan bırakmıştım tatil arkdaşı bayan ve çift arıyorum diye aradan biraz zaman geçince cevap geldi yazan mehmet adında bir beydi ve bana fantazisini anlattı eşini başka bir erkekle sikmek istedigini ancak bunu ona süpriz... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.