nurten hanı mı n gö zyaş ları

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
Hanı m, ben bö yle bir ş eye asla mü saade edemem. Allahı n verdiğ i canı Allah an baş ka kimse alamaz. Hem dü nyaya gelen rı zkı yla ve sabrı yla gelir, bunu sakı n unutma. Diğ er iki evladı mı zı nası l bü yü ttü ysek, onu da bü yü tü rü z. Allah Kerîmdir." Nurten Hanı m gö zlerini araladı . Hiç de huzurlu geç memiş ti gecesi. Bü tü n gece kabus doluydu. Dü n aldı ğ ı kö tü haberi bir tü rlü ç ı karamı yordu aklı ndan. "Belki de evet belki de rü yaydı bu haber!" Aceleyle kalktı yataktan. Masanı n ü zerinde duran kağ ı da bakana dek gü lü mseyen yü zü , ası ldı aniden. "Doğ ruymuş . Evet, hamileyim. Kendimi kandı rmaya ç alı ş ı yorum. Doğ ru iş te ü ç ü ncü ye hamileyim. Bir bebek daha! Aman Allahı m! Dü ş ü nmek bile istemiyorum. İ ki ç ocuğ u bü yü tene kadar neler ç ektim ben. Hayatı m karardı . Tam rahata erdim, rahat bir nefes aldı m derken, bir bebekle daha asla uğ raş amam. Ne yapmalı yı m, Allahı m? Ne yapmalı yı m?" Yatakta uyumakta olan kocası na baktı . Henü z ona bile sö ylememiş ti hamile olduğ unu. "Ona sö ylesem de bir ş ey fark etmez ki, nası l olsa "Dü nyaya gelen bü yü r." diyerek tepkisiz kalı r." diye geç irdi iç inden. Dalgı n bir ş ekilde kahvaltı yı hazı rlamaya baş ladı . Mutfaktan eş ine seslendi sonra. Adam yarı uykulu geldi, hazı r sofraya oturup yemeye baş ladı . Zoraki yediğ i her hâlinden belliydi. Sonra karş ı sı nda oturan karı sı na baktı . Ç ok durgundu. Bir noktaya dalmı ş , hareketsiz oturuyordu. – Ne oldu hanı m? Bu ne dalgı nlı k? – Yok bir ş ey. Haydi, sen acele et, iş e geç kalacaksı n. Yerinden kalktı . Ç ocukları n yanı na gidecekti ki, tekrar geri dö ndü , kı sı k bir ses tonuyla eş ine seslendi: – Bey sana bir ş ey sö yleyeceğ im. – E.......sö yle bakalı m. – Ben hamileyim, biliyor musun? – Doğ rumu bu? Ç ok sevindim. Bebek sevmeyi de ö zlemiş tik hani… – Sen sadece sevmeyi dü ş ü nü yorsun. Oysa ben nası l bakacağ ı mı zı … Neden? Ç ü nkü sen sadece seviyorsun. Ben ise sabahtan akş ama kadar ç ocuklarla canı m ç ı kı yor. Birde uykusuz geceler… Yok, bey, ben iki ç ocuğ u bü yü tene kadar ne zorluklar yaş adı m. Hastalı kları , ü stleri, baş ları , mamaları , bezleri… Yeni yeni kendime geldim. İ nsan iç ine ç ı ktı m. Bu yaş tan sonra ü ç ü ncü bir bebekle asla uğ raş amam. Ben bu bebeğ i aldı rmaya karar verdim. Adamı n neş esi kaç tı . Elinden ç atalı hı ş ı mla bı rakı rken, bir taraftan da dü ş ü ncelerini aç ı klı yordu: – Hanı m ben bö yle bir ş eye asla mü saade edemem. Allahı n verdiğ i canı Allah an baş ka kimse alamaz. Hem dü nyaya gelen rı zkı yla ve sabrı yla gelir, bunu sakı n unutma. Diğ er iki evladı mı zı nası l bü yü ttü ysek, onu da bü yü tü rü z. Allah Kerîmdir. Nurten Hanı m hı ç kı rı klarla ağ larken, bir taraftan da avazı ç ı ktı ğ ı kadar bağ ı rı yordu: – Tabiî, sen ne gö rdü n ki! Akş amdan akş ama baba oldun sen. Bü tü n sı kı ntı yı ben ç ektim. Gece sabahlara kadar ben salladı m. Acı ktı kları nda ben doyurdum. Bezlerini ben yı kadı m. Sen ne yaptı n? Sadece sevdin. – Ama ben de rı zkları nı temin etmek iç in gece yarı sı na kadar ç alı ş tı m. Bir ş ey diyor muyum? Bunlar bizim gö revimiz hanı m. Sen ne dersen de, ben izin vermiyorum.. Adam aceleyle hazı rlandı . Kapı ya gelince seslendi: – Hanı m! Ben gidiyorum. Bir ş ey istiyor musun? Gelirken alayı m. – Sadece bana kü rtaj iç in para bı rak. Adamı n yü zü ası ldı :–Sana anlattı m ya! İ zin de vermiyorum para da. Akş am gelince konuş uruz. Kapı yı hı ş ı mla kapatarak ç ekip gitti. Nurten Hanı m kendini ç aresiz ve yalnı z hissediyordu. Bir yandan ortalı ğ ı topluyor, bir yandan da eş inin ardı ndan sö yleniyordu: –Sen ne ç ektin de konuş uyorsun? İ zin yokmuş . Senden izin isteyen mi var? Sonra gö zü ne bilezikleri takı ldı . Evet, bunları annesi takmı ş tı . Bilezikleri bozdurarak kü rtaj olabilirim diye dü ş ü ndü . "Buna da bir ş ey diyemez ya. Ç ü nkü onun değ il." diye dü ş ü nü rken gü lü msü yordu. – Bu iş i bugü n halletmeliyim. Akş am olmadan, o iş ten gelmeden hem de. Yine aynı konuş maları ç ekemem vallahi. Uyuyan ç ocukları na baktı . Daha uyanmayacakları nı biliyordu. Onlar uyanana kadar iş ini halledebilirdi. Uyandı kları nda okumaları iç in bir not yazarak hazı rlanı p hı zla ç ı ktı evden. İ lk iş i aç ı k olan bir kuyumcu dü kkânı bulup, annesinin taktı ğ ı bilezikleri bozdurdu ve en yakı n hastaneye attı kendini. Nihayet doktorun karş ı sı ndaydı .Olan biteni anlattı bir ç ı rpı da. Doktor daha ufak olduğ u iç in bebeğ i alabileceğ ini sö ylediğ inde biraz rahatladı . Hemş ire yatacağ ı yeri gö sterdi ona. Biraz korku biraz da tereddü tle ş aş kı n bir ş ekilde yatarken kararsı zlı ğ ı devam ediyordu. – Acaba vaz mı geç sem? diye geç irirken iç inden, bebek bakı mı nı n zorlukları nı geç irdi gö zü nü n ö nü nden. – Yok, yok, bu gü n bu iş bitmeli. Kurtulmalı yı m mutlaka, dedi. Hemş ireyle konuş uyordu ki, verilen narkozun tesiriyle kendinden geç miş ti. Minicik masum bebek parç alara ayrı larak kazı nı yordu. Daha annesinin ş efkatini hissedemeden, kokusuna doyamadan, koynunda gü ven duyacağ ı bir gece bile geç iremeden, bu dü nyada en fazla gü veneceğ i varlı k tarafı ndan yok edilmiş ti bile... Ne kadar zaman geç tiğ ini bilmiyordu. Gö zlerini araladı ğ ı nda. Her yer bulanı ktı . Gö zleri birş eyler sormak iç in birilerini aradı . Belli belirsiz seç ebiliyordu hemş ireyi. – Bitti mi? diyebildi sadece. Hemş ire iş bitirici bir ifadeyle: – Evet, efendim. Geç miş olsun. Kendinizi iyi hissettiğ inizde evinize gidebilirsiniz. – Hemen gitmeliyim. Bana bir taksi ç ağ ı rı n lü tfen. Evde ç ocukları m var, ç oktan uyanmı ş lardı r. – Biraz daha dinlenirseniz daha iyi olur – Evde dinlenirim. Beni kapı ya kadar bı rakı n. Taksiyle giderim ben. Hemş ire telefonla konuş up taksinin kapı da olduğ unu sö ylediğ inde yavaş ç a doğ ruldu yerinden. Baş ı dö nü yordu. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu ama gitmeliydi mutlaka. Akş am olmadan evde olmalı ydı . Hem de ç ocukları n uyanmı ş ve acı kmı ş olabileceklerini dü ş ü nerek, getirilen tekerlekli iskemleye oturdu. Baş ı hâlâ dö nmekteydi. Ş ofö re adresi verdikten sonra derin bir oh ç ekti. Ş ofö r: – Geç miş olsun abla. Hasta mı sı nı z? Hâlsiz ve yorgun bir ş ekilde karş ı lı k verdi: – Yok, iyiyim ş u an. Bir sorunu hallettim de. Derken hafifç e gü lü msedi. Evlerine yaklaş mı ş lardı ki, bir kalabalı k iliş ti gö zü ne. İ tfaiye, ambulans ve meraklı bir sü rü insan yı ğ ı nı uğ ultu hâlindeydi sanki. Ş ofö r: – Abla, burası tı kalı … Evin de yakı nsa, sen in istersen, arabayla daha ileri gidemeyiz. – Evet, ev az ileride. Tamam, ben burada ineyim. Parayı uzatı rken bir taraftan da sö yleniyordu: – Tam da zamanı nda sı kı ş tı trafik. Ne oldu acaba? Ş ofö r paranı n ü zerini verirken bir yandan da: – Tekrar geç miş olsun abla, diyerek geri dö ndü ve hı zla uzaklaş tı . Nurten Hanı m bitkin ve hâlsiz bir hâlde yavaş yavaş ilerlerken, iç ine bir korku dü ş tü . Hı zlı adı mlarla gitmek istese de vü cudunu taş ı yacak dermanı bulamı yordu kendinde. Ambulansa ç arş afa sarı lı bir ceset getirildiğ ini gö rdü ğ ü ndeyse korkusu iyice arttı . Etraftakiler: – İ ki ç ocuk da zehirlenmiş . İ ç eride baş ka kimse var mı acaba? diye bağ rı ş malar onu iyice korkutmuş tu ki, kafası nı kaldı rdı ğ ı nda gö rdü ğ ü manzara dehş etti. Evinden kara dumanlar gö kyü zü ne doğ ru ç ı karken, etrafta keskin bir yanı k kokusu hâkimdi. İ nsanları n uğ ultulu bağ ı rı ş ları iç erisinde olan biteni anlamı ş tı . Zaten bitkin olan bedeni daha fazla dayanamadı olduğ u yere yı ğ ı lı p kaldı . Ambulansı n baş ı ndaki doktor gö revlilere seslendi – Kadı n bayı ldı ! Arkadaş lar ç ocuk cesetlerinin yanı na taş ı yalı m da ilk mü dahalesini yapalı m. Haydi, arkadaş lar acele edin...msn adresimi veriyorum sevgilerle
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

balonda

Karım, Canan ve ben tatil için güney gitmiştik. Dolaşırken Balon seyahati diye bir afiş gördük ve dikkatimiz çekti. Karımın çok hoşuna gitmişti. Canan 23 yaşında, saman sarısı saçlı, sert, atletik ve biçimli bir vücuda sahip kadındır. Harika kocaman ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

nalan abla sen bitanesin.

Selam ben eskişehirden barış. Daha önce ah gözde vah gözde hikayesiyle merhaba demiştim aslında. Ben 185 boy ve 72 kilo da esmer bir erkegim. 21 yasındayım. Yakışıklı oldugumusölerler. Nese hikayeme geceyim. Oturdugumus apartmanda alt komsumus olan n... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

olgun kadin ve genc adamin aski

Herkese merhaba.Oncelikle bu yazdigim benim ilk seks hikayem ve tamamen gercek.Su anda 23 yasindayim ve bundan 1 hafta once yasadigim bir iliskiyi anlatacagim.Evde yalniz basimaydim ki kapi caldi.Giris kapimiz pancurlu oldugu icin sadece disardaki ki... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ben pelinimi istiyorum...

2 AY sonra buluştuk..Uzun saçlı mis kokuluydu.İçeri girer girmez dudaklarına yapıştım.Bir yandan öpüyor bir yandan da elim üzerinde geziyordu. Sutyen külot kalana kadar soydum.Odadaki yatağa geçtik.Önünde durup biraz seyrettim. Boynunu omuzlarını öpt... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

bahar ve küçük cihan

Bu olay yaklaşık yaklaşık 2 ay önce oldu bigün öğlen saatlerinde evde tek başıma oturuyordum zil çaldı kapı otomatiğine bastım kimo dedim benim cihan abi demezmi gelen bahar.. bahar bizim üst kat komşusu yaklaşık 9 senedir aynı apartmanda oturuyoruz ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

evli kadın ve ben

Selam ben 33 yaşında evli bir erkeğim. bu hikayem bundan 2 ay önce olmuş bir olay,inşaat malzemesi satıyorum bulunduğum yerde    bir komşum var esmer bir afet. onu dükkanı açtığım ilk gün keşfettim insana bir bakıyor sanki yiyip bitiriyor.o... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

yakalanma korkusu orgazmı ateşliyor...

Selam ... Hiç yaşadınızmı bilmem ama yakalanma korkusu ile yapılan sex bir harika oluyor...İki yıl önce bodrumda idim yazlık oldukça kalabalık olduğu için sevgilimle sex yapma imkanım hemen hemen hiç yok gibiydi..İkimiz de öylesine azmıştık ki biribi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ah selma ah

Merhaba herkese selam ben hemen hıkayeme baslayacagım ıkı gun once basımdan gecen olayı sızlere anlatacagım evdekıler bı akrabaya gıtmıslerdı ben umursamadım ve gıtmedım evde tek basımaydım neyse evde oturuken zıl caldı kapıya baktım gelen bızım eskı... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

kankamin esini kandirip siktim seks

slm millet ben iskenderundan pusat 24 yaşında 166 boyundayımarkadaşımın şehir dışında işyeri olduğu için her akşam eve gelme ihtimali olmuyor neyse konuya girelim arkadaşım bana bir türlü karısını götten sikmeye ikna edemediğinden bahsederdi benden y... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

komsunun karisi f......

Merhabalar..size anlatacagim olay bundan tam 6 ay önce yasanmistir. bizim binaya yaklasik 1 yil önce bir aile tasindi, cok genc olmalarina ragmen 3 tane gençlari vardi, iki kizlari birde erkek gençlari var. en büyüyü daha 6 yasindaydi. daha yeni ol... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.