Bakire Hikayeleri kategorisi, piş man olmazsı nı z hikayesini oku.

piş man olmazsı nı z

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
adı m tolga fizyonomik olarak fena gö rü nmeyen dü rü st gü venilir oturaklı ve olgun biriyim istanbulda yaş ar kendi iş imle uğ raş ı rı m.Baş ı mdan geç en ilginç ve bir o kadarda kudurtucu anı mı n baş langı cı ş ö yle oldu bundan yaklaş ı k 15 gü n evvel bir akş am ü zeri masamı n ç ekmecesinde daima bulundurduğ um minik jack daniels ş iş esinden tam birkaç yudum ç ekmiş tim ki cafenin kapı sı ndan iri yarı kirli sakallı ama kaliteli ve pahalı giyiminden varlı klı biri olduğ unu sezinlediğ im bir beyefendi girdi…ve iç eri girer girmez selam sabah vermeden direkt masamı n yanı ndaki koltuğ a oturduğ u iç in iç imden hayı flanı rken hemen peş inden iç eri giren afet-i devranı gö rü nce birden yumuş ayı verdim.Aman Allah ı m o ne gü zellik ve zarafetti.Ö ncelikle sö yleyebilirim ki tam bir hanı mefendiydi.Oturuş undan konuş ması ndan tavı rları ndan soylu bir aileye mensup olduğ u veya sosyal psikoloji konusunda sı kı bir eğ itim aldı ğ ı hemen anlaş ı lı yordu.Her kadı nda rastlanmayan bu ö zelliklerinin yanı sı ra fizik olarak ta muhteş em bir kadı ndı ..zenci kadı nlara has yuvarlak ve ç ı kı ntı lı bir kalç a,oldukç a iri bembeyaz bir gö ğ ü s,ela gö zler,dolgun dudaklar ve harikulade bacaklar her erkeğ in hayallerini sü sleyen nitelikteydi.Kolay kolay hiç bir mü ş terime bu gö zle bakmadı ğ ı m halde nedense farkı nda olmadan ç ileden ç ı kı vermiş tim.Sohbetimiz ilerledikç e 35-45 yaş ları nda 18 yı llı k evli ve 2 ç ocukları nı n olduğ unu ö ğ rendiğ im ç iftin cafeme gelme sebepleri evdeki bilgisayarları na taktı kları pc cameranı n ç alı ş maması ydı .Cafenin karş ı sı nda bulunan avukatlı k bü rosundan ç ı kı nca tesadü fen burayı gö rmü ş ler ve fikir almak iç in uğ ramı ş lardı .İ ş yerime fazla uzak olmayan bir sitede oturdukları nı ö ğ renince,camerayı benim tamir edebileceğ imi,bü yü k ihtimalle driver ini yü klerken hata yaptı kları nı aç ı kladı m.Bunun ü zerine ertesi gü n Pazar olduğ u iç in ikisinin de evde oldukları nı ve saat 3 gibi gelmemde mahsur olmadı ğ ı nı sö ylediler.Ertesi gü n yani Pazar gü nü saat 3 civarı evlerinin kapı sı nı ç aldı m.Kapı yı melih bey aç tı beni gü ler yü zle karş ı layı p iç eri buyur etti.Evin atmosferini buram buram harika bir kadı n parfü mü kaplamı ş tı ama neş e hanı m henü z gö rü nü rlerde yoktu.Melih beyle ayak ü stü biraz sohbet ettikten sonra bilgisayarı n olduğ u yeri gö stermesini rica ederek o tarafa doğ ru yö neldik.Bilgisayar ç iftin yatak odası ndaydı .Laf arası nda ç ocukları nı n nerede olduğ unu sorduğ umda ise birisinin Bursa da diğ erinin de İ zmir de ü niversite okudukları nı ,ç ocukları bü yü ttü kten sonra rahat ettiklerini sö yledi.Bilgisayarı n baş ı na geç ip kamerayı taktı ktan sonra driver cd sini istediğ imde ben yerini bilmiyorum neş e ş imdi banyodan ç ı kar o getirir dediğ inde eş inin banyodaki ç ı plak hali gayri ihtiyari gö zlerimin ö nü ne gelince benim azman kafası nı ş ö yle bir kaldı rdı .Neş e nin banyodan ç ı kması nı beklerken belki klasö rlerin iç inde cameranı n driver i vardı r diye Melih le birlikte bilgisayardaki klasö rleri karı ş tı rmaya baş ladı k.Seri bir ş ekilde klasö rleri aç arken birden bire karş ı mı za eş iyle seviş irken cameraya ç ektikleri sahneler ç ı kı nca melih ş aş ı rarak kı zarı p bozardı ama belli etmemeye ç alı ş arak baş ka konularla olayı geç iş tirmeye ç alı ş tı .Mü sade isteyip su iç mek iç in biraz odadan dı ş arı ç ı kı nca klasö rü yeniden aç ı p neş e nin muhteş em vü cudunu doya doya seyretmeyi dü ş ü ndü ysem de saygı sı zlı k olur diye vazgeç tim.Az sonra melih kapı dan iç eriye eş i neş e hanı mla birlikte girince sanki gö zlerim yuvaları ndan fı rlayacak gibi oldu..zira henü z tam kurumamı ş saç ları ve vü cuduna yapı ş an pembe bornozuyla muhteş em gö rü nü yordu neş e.Driver cd sini bilgisayara takı p ç alı ş tı rmaya baş layı nca neş e nası l yaptı ğ ı mı daha yakı ndan gö rebilmek iç in enseme iyice sokulmuş sı cak nefesi ı lı k bir yaz meltemi gibi ensemden kası kları ma oradan benim paş aya doğ ru esinti yaparak kan dolaş ı mı mı aş ı rı ş ekilde hı zlandı rmı ş tı .Ellerim klavyenin tuş ları na basarken heyecandan titriyor,ara sı ra yanlı ş tuş lara dokunuyordu.Tam bu esnada melih ben bir kadeh bir ş eyler iç eceğ im bana sende istermisin gü ven diye sorunca gayri ihtiyari evet cavabı verdim.Melih odadan ç ı kı nca eş i banada getirirmisin sevgilim diye peş inden seslenirken bir yandanda arkamdan bana dahada yaklaş mı ş ,muhteş em meme uç ları nı sı rtı mda hisseder olmuş tum.Az sonra melih ü ç kadeh iç kiyle ç ı kagelince,ben neş e nin aramı za biraz mesafe koyacağ ı nı dü ş ü nü rken o hiç istifini bozmamı ş kocası na aldı rmadan iyice sokulduğ u arkamdan bazı ş eyler sormaya devam ediyordu.Bilgisayardaki iş im bitip camerayı test etme aş aması na geldiğ imizde Melih hadi sevgilim aramı zda en gü zel sensin ilk seni gö relim kamerada deyince neş e kamerayı kendine ç evirip komik mimikler yapmaya baş ladı .Melih,karı cı ğ ı m eski kamera uzağ ı iyi ç ekmiyordu biraz uzaklaş ı rmı sı n kameradan bakalı m nası l gö rü neceksin dediğ inde neş e yatağ a doğ ru geri geri giderken farkı nda olmadan baldı rları yatağ ı n kenarı na ç arpı nca birden bire yatağ ı n ü zerine geriye doğ ru oturakaldı bu hareket ani bir reflex sonucu olduğ u iç in zaten fluarı gevş ek bağ lanmı ş olan bornoz iki yana aç ı larak neş enin iri gö ğ ü slerini ve amı nı n arası na iyice girmiş siyah tangası nı bü tü n ihtiş am ve ç ekiciliğ iyle gö zler ö nü ne sermiş ti.Melih ve ben bu harikulade manzaraya ş aş kı nlı k ve hayranlı kla bakarken neş e kendini toparlamı ş ama tatlı ve muzip bir gü lü cü k atmaktan da geri kalmamı ş tı .İ ç kinin de verdiğ i yumuş aklı kla ş akayla karı ş ı k ne bakı yorsunuz beğ enmediniz mi Diye sorunca kocası ,olurmu sevgilim harika gö rü nü yordun deyiverdi.Bende bundan cesaret alı p evet bende katı lı yorum melih beyin dü ş ü ncesine diye yarı m yamalak mı rı ldanı rken arzu dolu ela gö zlerini benim yeş il gö zlerime dikmiş diliyle dolgun dudakları nı ı slatı yordu.Melih bey ise bu olanlardan kı skanç lı k bazı nda hiç etkilenmemiş gibi sevgi ve arzu dolu gö zlerle eş ine bakı yor heyecandan derin derin soluyordu.Bir ara lavabonun yerini sorunca melih bana koridorun sonunda solda diye tarif etti.Lavaboya giderek hem ihtiyacı mı gidermeyi hem de ç ifti biraz yalnı z bı rakmayı planlı yordum.Beş dakika sonra yanları na geldiğ imde bornozunu ç ı karı p sadece tangası yla kalan karı sı nı kendisi sı rt ü stü yatarak ü zerine oturtmuş bir yandan memelerini yiyecek gibi somururken bir yandan da kalç aları nı hoyratç a avuç luyordu.Her avuç ladı ğ ı nda karı sı nı n minicik tangası kenara kayı yor tertemiz balkutusu ve daracı k Karaincisi gö zlerimin ö nü ne seriliyordu.Bu duruma daha fazla kayı tsı z kalamayacağ ı mı anlayı nca neş e ye arkadan yaklaş ı p kocası yla birlikte bende onun harika poposunu avuç lamaya okş amaya baş ladı m.Beni arkası nda hissedince inlemeleri ç oğ aldı ve daha iyi domalarak hazinesini bana sunmaya baş ladı .Hayatı m boyunca yü zlerce kadı nla birlikte olmama rağ men hiç birinin amı nı gö tü nü yalamayı bu kadar ç ok istememiş tim.Daha fazla dayanamayı p bir hamlede minicik tangası nı en ince yerinden sertç e ç ekip kopartarak gizli mü cevherlerini ortaya ç ı kardı m ve aç kurtları n ete saldı rması gibi kana kana amı nı gö tü nü yalamaya baş ladı m.Amı nı n harika bir tadı ve eş siz bir kokusu vardı ben yaladı kç a daha ç ok zevk sı vı sı salgı lı yor kesik kesik ç ı ğ lı klar atarak poposunu yü zü me doğ ru daha ç ok bastı rı yordu.Amı ndan aldı ğ ı m zevk sı vı ları nı dilimle gö tü ne sü rü yor minicik deliğ inin derinliklerine hü nerli dilimi sokarak zevkten kudurtuyordum.İ ki erkeğ in arası nda olmak neş eyi ç ı ldı rtmı ş erkeklerim canları m kocaları m benim diye naralar atması na sebep olmuş tu.Yarı m saatten fazla bu ş ekilde seviş tikten,ben neş enin am sı vı ları nı doya doya zevkle iç tikten sonra melih eş ofmanı nı n altı nı sı yı rı p o muhteş em amı sikinin ü zerine oturtunca karı sı ndan derin bir ohhh sesi yü kseldi.Melih alttan pompaladı kç a karı sı nı n dilimle iyice yumuş attı ğ ı m Karaincisi davetkar bir ş ekilde aç ı lı p kapanı yor adeta sikimi iç ine davet ediyordu.Zaten bulunduğ u yerde iyice sı kı lan benim azmanı bir hamlede dı ş arı salarak neş enin gö t deliğ ine dayadı m.Sikmeden ö nce dilimle iyice yumuş atı p kayganlaş tı rarak yarağ a hazı rladı ğ ı m ş eker gibi deliğ ine sikimin kafası nı yavaş yavaş sokmaya baş ladı m.Ö nceleri poposunu geriye ç ekip irkilmesine acı ç ı ğ lı kları atması na rağ men yarağ ı m yarı sı na kadar gö tü ne girince poposunu bana doğ ru iterek hepsini iç ine almayı arzuladı ğ ı nı belli ederek hem amı na hem gö tü ne giren siklerin verdiğ i hazla cezbedici inlemeler ve buram buran kadı n kokan zevk ç ı ğ lı kları atmaya baş ladı .Neş enin bu arzu dolu davranı ş ları na kayı tsı z kalamayarak sikimi sı kı sı kı kavrayan Karaincisinin derinliklerine kö kü ne kadar geç irince ö yle iç ten ve keskin bir ç ı ğ lı k attı ki hayatı boyunca bö yle bir sikiş ve zevk yaş amadı ğ ı belli oluyordu.Bir sü re sonra ü ç ü mü z birden ç ı lgı nlar gibi orgazm olduk ama neş e hala doymamı ş bu sefer benim sikimi amı na istiyordu…ama maalesef meş gul biri olduğ um iç in o gü nü kı sa keserek baş ka bir zaman doya doya sikiş mek .msn:
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

Yazlıktaki Ustalar!

Slm. Ben Ahu, 28 yaşında, 1.68 boyunda, 90-58-89 ölçülerinde, esmer, mavi gözlü bir gençkızım. Etrafımda herkesin ilgisini çekmekten ve erkeklerin beni sikmek istemesinden çok hoşlanan biriyimdir. Herkesin beni yercesine bana bakması ve geceleri onla... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

selam arkadaşlar

bu siteyi kuran kimse topluma çok büyuk hızmet yapıyor .sakın ynlış anlamayın yalakalık yapmıyorum.ÇOK GÜZEL FANTAZİLER YŞANIYOR NE GUZEL ANILAR DUYGULAR BİZLERDE AGZIMIZI... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

olgun sarışın

Herkese slm saygıdeğer hikaye okuyucuları. Kayseri de ikamet eden ve özel bir şirkette çalışan. Sarısın yeşil gözlü, 1,75 boyunda 25 yaşında biriyim. Anlatacağım hikaye dün gerçekleşti..Bir ödül töreni için şirket yetkilileri tarafından Ankara’ya gön... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

italyan

ben italyada yasayan 23 yaslarinda bayanlarin begenecegi kadar yakisikli biriyim evin elketirigi giti evde tek basinaydim asagida sigorta atmisti gitim onu kaldirmaya baktim italyan kadin arkamdan geliyo neyse asagi indim sigortayla ugrasirken geldi ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

teyze kızına çaktım

merhaba size 3sene önce yaşadığım bir olayı anlatacağım.teyzemlerbursada yaşıyor.bir gün onlara ziyarete gittik.ben,erkek kardeşim annem vebabamla gittik.bursa terminalinde teyzem ve kızı karşıladı .aman tanrım bu ne güzelik.benim aşkım çok güzel olm... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

2 tane bakireyi birden siktim

selam su an 33 yasindayim antalyada oturuyordum o zaman esim memlekete gitmisti evde yalnizdim kapi caldi komsu kizydi arkadasida vardi internetlerinde sorun oldunu bu yuzden internete kulana bilirmiyiz dediler tabiki dedim yaz oldu icin uzerimde sad... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

müşterimin arkadaşı dul tülay

slm arkadaşlar ben bu siteye uzun zamandan berli takılıyorumadım tam olarak yazmiycam yaşım 27 burası küçük bi yer oldugundan dolayı nolur nolmaz diye yazıma başlamak istiyorum ben market iş yapmaktayım bir gün arkadaşımın çok seksi bi hanımı ebruya ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

ya ben olmasaydım

Akşam eve geldiğimde eşim heyecanla yanıma geldi sana birşey söylesem yaparmısın dedi nedir söyle bakalım dedim benim köyden arkadaşım varya füsun dedi onun kocasına senin yanında bir iş verirmisin dedi zorda kalmışlar sevap olur dedi bende peki onla... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

donumu kokluyordu

OLDUKÇA SICAK BİR GÜNDÜ KOCAM ARKADAŞİYLA BAHÇEDEKI GÜLLERİN ALTINİ ÇAPLALAMİŞ YORULMÜŞLARDI CANLARI ÇAY İSTEMİŞTİ İÇERİ GİRDİM ÇAY KOYDÜM DONUM TERDEN ISLANMİŞTİ YENİSİNİGİYDIM ÇAMAŞİR MAKİNASININ ÜSTÜNE BIRAKTİM BİR MÜDDET SONRA BÜLENT İÇERİ GELDİ ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

azmış eylem

Slm bundan 2 yıl önce lisede çok beğenilen ve çok çekici biriydim bütün kızların gözü bendeğdi istediğim kızı elde edebilecek biriydim bir gün sınıfın en güzel olan eylemle sınıfda yalnız kaldık eylem hemen benim yanıma gelip hiç sen biriyle beraber ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.