Diğer Hikayeler kategorisi, uzaktaki hasretle yanan dul hikayesini oku.

uzaktaki hasretle yanan dul

Selam Ben Aylin, Telefonda Seni Bosaltmamı İstersen Beni Arayabilirsin. Telefon Numaram :
00237 800 09 90
slm ş imdi anlatacağ ı m hikayye gerç ekten yaş anmı ş kendimi kı saca anlatayı m 41 yaş ı nda bu olay beş yı l ö nce baş ı mda geç tı ama yazmak bu gun nasip oldu ok oynarken bir gun bir bayanla beraber oynadı k oyun sonrası nda sohbet derken msn alı ndı zaman zaman sohbet ettı k cam aç tı k ne gö reyı m tam bir affet sarı ş ı n beyaz tenli 60 kg 165 boyunda sexsimi sexsi dul olduğ unu sö ylede bende kendi kendime oğ lum bunu kaç ı rma baş ladı k sohbete konular konuş uldu sohbet sexse geldı yanlı zlı k ç ektı ğ ı nı sö yledı artı k yanlı zlı k zor olmuş tu onun iç in isimini nur dedi nurla artı k sı k sı k gö ruş uyorduk cam aç ı p sohbet ve artı k bana karş ı tam aç ı ldı okş amalar bacakalrı nı aç malar artı k iş i ç ı ğ ı rı nda ç ı kardı k cama amcı ğ ı nı okş uyordu karş ı lı klı rahatlı yorduk artı k dayanı lmaz oldu beni yanı na istedi uzaktı ama olsun deyerdi bir gun kararlaş tı rdı k ve ank trabzona gitim beni bekliyordu nur arabadan iner inmez araba kı raladı m taksiyi aldı m onun dediğ i yere gitim geldi taksiye aldı m ama ne geliş sanki kalbim duracaktı nereye gidelı m dedi bas dağ evine gideceğ iz dedi bende bilmezdı m oraları akş am uzeri karanlı k ç ö kmuş tu artı k yola koyulduk ilerledı k yol sakinleş tı durdum biraz dudakları nda ası ldı m seviş tı k yine devam etı k dağ evine ulaş tı k evlr tahtadan yapı lmı ş gö ren vardı r belki ç ok guzel ş irin ve ormanı n iç inde havası da ç ok guzel yerimizi ayı rdı k bir ev noraml bir oda salon mutfak banyao tam bir ev iç eri geç tı k girer girmez dudakalrı ma yapı ş tı ben yanı yorum 2 yı lı n hasretı nı ç ı kar bende dedi ayakta seviş tı k bende bri yanda o muhteş em kalç alrı nı ve memelerini emiyordum soymaya baş ladı m kucağ ı ma laı r lamaz yatağ a uzatı m emerek memelrinde gö beğ ine geldı m kı vranı yordu rengi kı pkı rmı zı olmuş tu artı k baş ı mı itekliyerek amcı ğ ı na doğ ru bastı rı yordu bende oraya doğ ru indim amcı ğ ı sı rı l sı klam olmuş tu suyu akı yordu dil darbelerini vurdukca dayanamaz hal almı ş tı ama inannamadı m bu ne biç im amcı k ç ok kucuk ve kı rı mı zı laş mı ş dudakları dilim bile yanı yordu emdikce kı vrandı dayanamdı baş ı mı sı ktı kca sı kdı ben bı rakmadı m ç ı ğ lı k ç ı ğ lı ğ a boş aldı birinci boş alma oldu rahatladı sı ra bana gelmiş tı daha ben baş lamamı ş tı m bile ama ben ö luyordum benimkide su ç oktan akmı ş tı bile osuyu alarak benimkini pantolunu ustunde biir iki yokladı ama pantolunu ç ı kardı ç ı kardı ama ne ağ zı aç ı kta kaldı bu ne dedi sende bu yarak nası l olur camda bö yle gö runmuyordu ç ok buyuk nası l alı rı m alı rsı n canı m dedi korkmana gerke yok dedim tam 21 cm uzun baş ı kalı n ağ zı na verdı m emdi ama korkarak emdi ve acele etmedı m emdirekek belimi getirdı yuzune gö vuslerine akı tı m ve baynoya girdı k duş aldı k oturduk bir sigara yaktı k sohbet ederken yemek istedı m yemekler geldı ama benim boğ azı mda yemek gitmiyordu heyecanda yiyemedı m nur yemeğ ini azda olsa yedi tekrar baş ladı k seviş meye bir yanda seviş irken bir ynadada parmakları mla amcı ğ ı nı okş uyordum daha amı na girmemı ş tı m tabii aartı k dayanamdı sok bana ne olur ö zledı m dedi ne olur yavaş ama ç ok buyuk seninki tamam baş ı nı amcı ğ ı na biraz surterek akan suyluyla sulandı rdı m ama gerç ekten acayı m suyu akı yordu nurun baş ı nı bastı rarak iç ine biraz girdı m incitmeden yapmamlı z urkmesı n dedı m yavaş yavaş giriyordum oda inciniyor yavaş diyordu ama gerç keten o kadar sulanmı ş amcı ğ ı na zor iriyordum sikimi kavramı ş tı amcı ğ ı n her tarafı ben girdı kç e rengi deyiş tı dayanamı yorum dedi ç ı kar abnde dudakalrı na yapı ş tı m emerek okş uyarak ç ektiğ i acı yı unuturmaya ç alı ş ı yordum beş daka sonra alı ş tı amcı ğ ı rahatladı bacakları nı artı k yavaş yavaş kaldı rmaya baş ladı hepsini alabiliyordu ben git gellrden sonra dayanamı yordu ohhhhh ahhhhhhhhh larla belime parmakları nı geç irmiş tı yap ne olur sik beni doyur beni diyordu sok sonuna kadar sok doyur beni inlememeliriyle tekrar daynamadı geldi gelen menileri biraz daha rahatlatı giriş ç ı kı ş lar artı k ses ç ı karı yordu ç ok dardı bende biraz daha hı zlandı m dayanamdı m nur iç ime boş alma korunmuyorum dedi ç ı kar dı ş arı boş alt dedi bende tam geleceğ im zaman gö beğ ine boş altı m ve yanı na yı ğ ı ldı m sarı ldı m bir nefes aldı k birer sigara yaktı k biraz dinlendı k ama nurun vucudu yanı yordu terlemiş tı tekrar baynoya girdı k uzandı k biraz sohbette sonra o dar amcı ğ ı hiç aklı mda ç ı kmı yordu elim hep ordaydı biraz sohbet ve sviş me tekrar uyandı bu sefer ben sı rt ustu uzandı m sen kendin sok nur dedim kendine ben karı ş mı yacam dedim tamam dedi seviş dı kce nurun amcı ğ ı gerç ekten beni hayrete duş urdu o su nerde geliyordu anlamdı m aç ayı p bir su nur kalktı ustume yarağ ı mı alarak amç ı ğ ı ndaki suya surterek kayganlaş trı dı r ya bu ne kadar buyuk naı sl alacam alı rsı n bak ş imdi otur ustune dedı m oda dudakaları na surtek yavaş yavaş baş ı nı soktu ve hareket etmeye baş ladı sı vı nı yardı mı ile gimeye baş ladı m o yukarı kaldı kca ben biraz yuklendı m yarı sı girmiş tı omuzları nda tutarak bastı rdı m nuru tam oturdu ohhhhhhhhh bir bağ ı rdı ama bekledı yavaş yavaş hareketlerle tekrar nur alı ş tı bu sefer kendisi yaptı ohhhhhhhhhhhh ne guzel yı rtı n beni canı m sik beni doyur beni ahhhhhhhhhhhhh sok sok sok yı rt beni ohhhhhh ne guzel dumuyordu artı k nur o kuç uk memeliri ağ zı ma ladı m emdim emdikce ş ahlanı yordu dudağ ı na geç tı m ses ç ı karması n bağ ı rı yordu zevkte beş daha sikti beni nur gelecem dayanamı yorum dedi gel bende alta yuklenmeye baş ladı m ve nur tekrar bağ ı ra bağ ı ra geldi ustume yı ğ ı ldı bende sikimi iç inde ç ı karmadan kucağ ı ma ladı m ayağ aa kalktı m ayakta kucağ ı mda yapmaya baş ladı m benim artı k geç geliyordu ama nurun amcı ğ ı o kadar dardı ki bende dayanamı yodum sı rt ustu yatağ a bı raktı m ustune uzanmadan bacakları nı kaldı rdı m aç tı m giriş ç ı kı ş lara bakarak sokuyordum o ç ı kardı ğ ı sesler beni tahrik ediyordu nur bana yalvarı yordu ne olur gel artı k yı rtı lı yorum parç aladı n amı mı m yeter nur bö yle sö yledı kce benimde hoş uma gidiyordu daha hı zlı ve kö kune kadar sokuyordum sonuda patladı m ve yine gö beğ ine patladı m yanı na yı ğ ı ldı m ter iç inde kalmı ş tı k biraz dinlendikten sonra dudağ ı ma bir ö pucuk kondurdu ya sana bir ş ey diyeyı m inan bu yaş ı ma geldı m ama ilk seninle sexsi doruğ unu yaş ı yorum ve zevk aldı m bu ne kadar guzel bende dudağ ı nda bir ö pucuk aldı m dur nur daha erken sahaba ç ok var seni daha ç ok mutlu edecem canı m dedim dinlendikten sonra tekrar duş a geç tı k ve ustumuze bir ş eyler aldı k dı ş arı ç ı ktı k ormanda bir hava alalı m sarö aş dolaş o ç am ağ aç alrı n iç inde gece karanlı ğ ı nda seviş erek sarmaş dolaş gezdı k ve tekrar eve dö nduk bir ç ay iç tı k bir ş eyler atı ş dı rdı k bayağ ı geç olmuş tu hadi yatalı m dedik tamam dedi nur ama yeter amcı ğ ı m ağ rı yor dedi tamam dedik yatağ a girdı k sarmaş dolaş biraz seviş tı k seviş irken yine elim rahat durmuyordu amcı ğ ı nı okş uyordumnur artı k ö yle bir dudağ ı ma yapı ş tı ki nefes bile alamı yordum seviş erek kalcaları nı sı kı yor amcı ğ ı nı parmaklı yordum ara sı ra memeleri ağ zı ma lı yor ı sı rı yordum oda benim sikimi okş uyordu biraz seviş irken benimki tekrar uyandı sertleş tı nur bu ne tekrar kalktı bu bende ne yapayı m indir o zman ben bak seninkide suları aş ağ ı geldi ne yapayı m dedi seviş erek uztune kalkatı m yeter yapma ne olur acı yor dedi tamam yapmı yacam dedim seviş elı m nur kabul etı bend eustunde seviş erek yavaş tan sikimi tutarak amç ı ğ ı na surttum surtum ö nce kendisini sı kı yodu yapma yeter ben biraz daha surtmeye devam etı m baktı m gevş emeye baiş ladı bacaklrı nı aç maya baş ladı bende fı rsat diye birden soktum yarı sı girdı girmemle bağ ı rması ç ı ğ lı k atması bir oldu yavaş yavaş git gelden sonra alı ş tı hadi sok sok kö kle kocacı ğ ı m ne olur suerklı sik beniyaraksı z bı rakma bende tamam canı m kö kluyordum bir mudet bö yle sı ktı m daha sonra kaldı rdı m domaltı m arkadan amcı ğ ı na girdı m dayanamdı yeter ç ı kardı m aldı m kucağ ı ma salona ç ı ktı k salonda mutfak dezhı vardı bir ayağ ı nı tezhaa bı rakarak domaltı m arkadan tekrar geç irdı m beş daka bağ rta bağ ı rta siktı m dayanamdı tekrar geldi nur yeter artı k yanı yor amcı ğ ı m ç abuk gel bende bir akç pozusyonda sonra tekrar boş eldı m ve yatağ a giderek uzanı p uykuya geç mı iı z sahab uyandı ğ ı mda oda kucağ ı mda daha kendisine gelememiş saat 10 geliyordu bende ö pucuklerle uyandı rdı m kahvaltı yaptı k baynoya girdı k banyoda canı m ç ektı dsuyun altı nda seviş rken domaltı m ayakata arkadan amcı ğ ı na soktum suyun altı nda ama ç ok guzeldı artı k bendede takat kalmamı ş dı tam o gece beş sefer boş almı ş tı k nurla ç ok guzel bir arkadaş lı ğ ı mı z var bende memnun yarağ ı m buyuk olması na rağ men ç okta seviyor beni her fı rsata buluş uyoruz ş imdiye kadar uç dö rt yerde daha buluş tuk ç ok guzel oluyor sohbet etmek istiyen msn eklersenı z gö ruş ruruz ama gerç ekten durustluten hijyenik olması na ç ok dikat ederı m yalanı sevmem konuş anı da sevmem seç iç iyı mdı r selamlar
Selam Ben Ayşe, Seni Telefonda Konuşarak Boşaltmamı İstermisin ? Numaram:
00237 800 09 90

Yorumlar

Yorum Yapın!

Aşağıdaki Benzer Hikayeleride Okuyabilirsiniz.

kamyonetin kasasında

slm ben murat yaşım 30 bu olay askerden izine geldiğimde başımdan geçti hikayem gerçek ve abartısızdır bizim yan komşu olan dul aycan a gençluktan beri birhayranlığım vardı yaşlarımız aynı idi ve mastürbasyonlarımda hep onu hayal ederdim aramızda iy... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sevgili kuzenim erotik hikayeler

ben ıstanbulda yasıyorum kendı ısmımı ve kuzenımın gercek ısmını kullnmıyacam kuzenım cok guzel poposu olan memelerı buyuk cok sexı bır kız onu ne zamn gorsem sıkım delıce kalkıyo kendımı tuvalete zor atıyorum 31 cekmek ıcın bır gun ıste teyzemleere ... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

küçük teyze kızı ve ben

slm hikaye okurları sizlere başımdan gecen bu tatlı olayı yazmak istedim adım . mertcan 29 yaşında oldukça yakışıklı biriyim . 175 boy ve 75 kilo bir erkeğim bir gün . eşim ben annemlere gidiyorum yarın geleceğim diyerek gitti . kayınvalimdemler sehi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

benkarim_vearkadasi

ben.karım vearkadaşıserbest olarak çalışıyorum.Karım ise öğretmen.Jale adında bir bayan arkadaşı var.Devamlı evimize gelir ve sohbet ederdik.Karımla sevişirken onu fantazi olarak aramıza alırdık.Evli değldi fakat kız olmadığını da karım bana söylemiş... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sevgilim_ve_arkadaslari

sevgilim ve arkadaşlarımerhaba ben zeki hemen anıma giriyorum sevgilimin adı betül boy 1.70 kumral onunla cafede tanışmıştım masanın başında kolasını içerken bir yandanda bana bakıyordu bende ona bakarken birden gözüme mini eteği çarpmıştı bacak baca... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sinif arkadaslarimin hepsini becerdim!!!!!!!!!

Okulun son günüydü pikniğe gitmiştik arkrdaşımın biri bana sex yapalım mı?diye sorunca kıramadım evet dedim arkama sürtünmeye başladı burda olmaz dedim sonra öğretmenden izin alıp eve gittik hayatımda böyle sikişmemiştim. soyundum oda soyundu yarağım... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

18 yaşında sikiş

Ben denizlide oturan 16 Yaşında uzun boylu yakışıklı bi gencim en azından kızlar hasta oluyor neyse hikayeme geçiyiom hikaye 08.11.2014 De geçti Babamın çalıştığı iş yerinde çalışan temizlikci sarışın kocasından ayrılmış 34 yaşında lolitaydı eşi benz... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

aletle_duzuldum

aletle düzüldümizmirde lis ikinci sınıftaydım. şuşe isimliğ bir exebiyat öğretmenimiz vardı. çok seksiydi. ben ise kısa boylu olmama rağmen dolgun göğüslü ve kalçalı idim. daha önce anal olarak bir kez ilişkiye girmiştim. ancak erkeklerden pek hoşala... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

aysel ve kocasiyla seks

SLAMLAR ADIM EREN KOCAELIDENIM ANLATICAGIM OLAY TAMAMEN GERCEKTIR 33 OOTURKCEL VAPSERVISINDEN MSAJLASMAYA BASLADIK AYSELLE KOCASININ ONUDOYURAMADIGINI AC OLDUGUNU SEKSE TURBANLI OLDUGUNDAN CEKINDIGINI FALANANLATTI BANA GUVENE BILIRSE BERABER OLABILIC... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.

sevgilimin seksi striptizi

merhaba arkadaşlar ben tekrar serdar daha önce sewgilimde yaşadığımdoğum gününü anlatmıştım burada ve bir çok arkadaştan olumlueleştiriler aldım bunun üzerine gine aynı sewgilimle ayaşadığımmükemmel bir anımı daha sizlerle paylaşmak istiyorum... tabi... Hikaye'nin devamını okumak için tıklayınız.